ცდა 1. მზის სისტემის პლანეტების მოძრაობა

შე­დე­გი: Desktop/Einstein%20Lab/fiz.IX">ფიზ.IX.5. მოს­წავ­ლეს შე­უძ­ლია სხე­ულ­თა თა­ნა­ბა­რი და არა­თა­ნა­ბა­რი მოძ­რა­ო­ბის აღ­წე­რა

 

ინ­დი­კა­ტო­რი: აკ­ვირ­დე­ბა და მო­ი­პო­ვებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას მზის სის­ტე­მის პლა­ნე­ტე­ბის მოძ­რა­ო­ბის შე­სა­ხებ თა­ვი­სი ღერ­ძი­სა და მზის გარ­შე­მო.

 

ცდის ორ­გა­ნი­ზა­ცია: სა­დე­მონ­ს­ტარ­ციო სა­მუ­შაო.

 

ცდის მი­ზა­ნი: პლა­ნე­ტე­ბის მოძ­რა­ო­ბის გან­ხილ­ვა მსოფ­ლიო მი­ზი­დუ­ლო­ბის კა­ნო­ნის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.

 

ცდის­თ­ვის სა­ჭი­რო ხელ­საწყო­ე­ბი:

1) პლა­ნე­ტა­რუ­ლი მო­დე­ლი (F6660);

 პლანეტარული მოდელი " src="http://ncp.ge/files/subjects/sabunebismetyvelo%20mecnierebebi/ainshtainis%20laboratoria/images/ain%2086_opt.jpeg" alt="პლანეტარული მოდელი " width="450" />

ცდის მსვლე­ლო­ბა:

1) ააწყ­ვეთ პლა­ნე­ტა­რუ­ლი მო­დე­ლი;
2) შე­ა­და­რეთ მზი­დან და­შო­რე­ბე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სი მი­მოქ­ცე­ვის პე­რი­ო­დე­ბი;

 

ცდის ანა­ლი­ზი: ას­ტ­რო­ნო­მი­უ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის მოშ­ვე­ლი­ე­ბით და­ა­ხა­სი­ა­თეთ მზის სის­ტე­მის პლა­ნე­ტე­ბი;

ისა­უბ­რეთ პლა­ნე­ტე­ბის თა­ნამ­გ­ზავ­რებ­ზე, კავ­შირ­ზე­მათ რა­ო­დე­ნო­ბა­სა და პლა­ნე­ტის მა­სას შო­რის; ისა­უბ­რეთ სხვა ცი­ურ ობი­ექ­ტებ­ზეც.

 

რე­კო­მენ­და­ცია: აუცი­ლებ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნეთ ძა­ლი­ან მდი­და­რი მა­სა­ლა ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რ­ცი­დან.

 

ინ­ტერ­ნეტ­რე­სურ­სი: www.as­t­ro­go­ri­zont.com