ტექსტის დანიშნულებისა და ადრესატის ამოცნობა მოსმენით

აქტივობის აღწერა

  • სამეტყველო სიტუაციის იდენტიფიკაციას/დაგეგმვა/იმიტირებას მასში მონაწილე პირებისა და სასაუბრო თემის  გათვალისწინებით;
  • მრავალპერსონაჟიანი და მრავალფუნქციური ზეპირი საკომუნიკაციო სიტუაციის (მაგ. ინტერვიუ) მომზადებას და იმიტირებას;
  • სამეტყველო  სიტუაციის  შესაბამისი  სამეტყველო  სტილისა  და ეტიკეტის იმიტირებას;
  • სხვ.