მოსწავლემ იცის სხვადასხვა ეფექტური სტრატეგიის გამოყენება ინფორმაციის ორგანიზებისას

შედეგის დაზუსტება

მოსწავლემ იცის სხვადასხვა ეფექტური სტრატეგიის გამოყენება ინფორმაციის ორგანიზებისას. მაგალითად, შეუძლია ორი ან  მეტი ობიექტის (პერსონაჟის, გეომეტრიული ფიგურის) შედარებითი დახასიათებისას გამოიყენოს ვენის დიაგრამა. მოსწავლეს შეუძლია ააგოს ცნების რუკა https://mind42.com, პროგრამები: Microsoft Word, vue... ), T სქემა.