სამეტყველო ქცევის მისადაგება დასახულ საკომუნიკაციო ამოცანასთან.

აქტივობის აღწერა

  • ტექსტში  გადმოცემული  სხვადასხვა ტიპის  ინფორმაციის  (პერსონაჟის განცდები, ემოცია და ა.შ.) ადეკვატურ  ინტონაციურ გადმოცემას;
  • სასვენი ნიშნის შესაბამისი ინტონაციის შერჩევას და ადეკვატურად გამოყენებას;
  • სათანადო  წესების   დაცვით  საკუთარი   აზრის, შეხედულების, თვალსაზრისის გადმოცემას;
  • სხვ.