შეფასება სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში 

 

შეფასების კომპონენტები

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

 

საშინაო დავალებები

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი დავალებების მიხედვით: მასალის მოძიება, რეფერატი, პრაქტიკული სამუშაო.

მიმდინარე საკლასო დავალებები

 

მოიცავს შემდეგი ტიპის აქტივობებს:

1. კონკრეტული პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება ან ნამუშევრის შექმნა გარკვეულ თემაზე, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 • ორგანიზებულობა (სისტემურობა, დროის ლიმიტის დაცვა, საჭირო მასალის, აღჭურვილობის ქონა);
 • ტექნიკის, მასალის ფლობა;
 • შემოქმედებითობა (გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება, საკუთარი ხელწერის, ხედვის, დემონსტრირება);
 • თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს.

 2.  საკუთარი და სხვისი ნამუშევრების განხილვაში მონაწილეობა;

3. გარკვეული ეპოქის, შემოქმედის ან ხელოვნების ნიმუშის ანალიზში ან მის ირგვლივ მსჯელობაში მონაწილეობა, რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 

 • აქტიური მონაწილეობა;
 • საკუთარი აზრის დასაბუთებულად წარმოჩენა;
 • სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება.    

4. საკუთარი და სხვების ნამუშევრების პრეზენტაცია (აუდიტორიისთვის წარდგენა), რაც შეიძლება შეფასდეს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

 

 • სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, აუდიტორიასთან კონტაქტი;
 • თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებებისგამოყენება;
 • კითხვებზე ადექვატური პასუხის გაცემა.

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების  შედეგს. ამ კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში სტანდარტებით განსაზღვრულ  შედეგებს.

შემაჯამებელ დავალებათა  ტიპები:

სტანდარტის მოთხოვნათა დასაფარად, რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალფეროვანი ფორმების გამოყენება. სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში შემაჯამებელ დავალებათა ტიპები შეიძლება იყოს:

საკონტროლო/ გამოცდა/ ტესტირება/ მაშტაბური ნამუშევარი/ გამოფენამოხსენება-რეფერატი (გარკვეული ეპოქის, შემოქმედის შესახებ).

 

პროექტები

პროექტის სავარაუდო თემები:

ექსპოზიციის, ტელეგადაცემის, რადიოგადაცემის, სპექტაკლის მომზადება; გაზეთის, ჟურნალის, წიგნის მაკეტის დამზადება; სკვერის კეთილმოწყობა, სკოლის, საკლასო ოთახის, ინტერიერის დიზაინის შექმნა და სხვა.

პროექტის შესრულების დროს ფასდება შემდეგი აქტივობები:

პროექტის იდეის განსაზღვრა, პროექტის დაგეგმვა, ფუნქციების განაწილება; ორგანიზება, ფინანსური გათვლა, სპონსორის მოძიება, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მასალით მომარაგება, მუსიკალური გაფორმება, რეჟისურა, სცენოგრაფია, მხატვრობა, დიზაინი: კოსტიუმი, დეკორაცია, გრიმი; რესურსის შექმნა, წარმოდგენაში მონაწილეობა (მსახიობი, წამყვანი, გამნათებელი და ა.შ.), წარდგენა და სხვა.

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები

დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა;

 • ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის გათვალისწინებით;
 • 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;
 • მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთაშემოწმებასაც ემსახურება შემაჯამებელი დავალება.

 

რუბრიკების ნიმუშები:

 რაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

 

თარიღი:                                                              სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:

მოსწავლ

შეფასების კრიტერიუმები

22">

შემაჯამებელი ქულა

 

ორგანიზებულობა (დროის

ლიმიტის დაცვა, საჭირო

აღჭურვილო

ბის ქონა)

 

  0-1

მასალის, ტექნიკის და მხატვრულ-გამომსხველობითი

საშუალებების ფლობა

 

 

 

 0- 3

შემოქმედებითო-ბა,

ანუ რამდენად ეფექტურად იყენებს ტექნიკას, მასალას და მხატვრულ-გამომსახველობით ხერხებს ჩანაფიქრის გადმოსაცემად

 

0- 4

თანამშრომ-ლობა ჯგუფური მუშაობის დროს

 

 

 

 

 0-2

22">

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

22">

 

2.

 

 

 

 

22">

 

3.

 

 

 

 

22">

 

4.

 

 

 

 

22">

 

5

 

 

 

 

22">

 

6.

 

 

 

 

22">

 

7.

 

 

 

 

22">

 

 

 

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

 

თარიღი:                                                  სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა: ნატურმორტი

                                                                        მასალა:  აკვარელი, გუაში

 

მოსწვლ

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

კომპოზიცია

 

 

რამდენად ახერხებს

დასა­ხატი ობიექტების

სასურათე სიბრტყეზე

კომპოზიციურ განა­წი­ლე­ბას (კომპოზიციური ბა­ლან­სის და­­ც­ვას და ა.შ.) და 

ურთი­ერთ თა­ნა­­ფარ­დო­ბის გა­დ­მოცემას

  

0-2

ფორმა/

მოცულობა

 

რამდენად იცავს საგნის პროპორციებს და რამდე­ნად ახერხებს მათი მო­­ცუ­­ლო­ბის გად­მოცემას შუქ-ჩრდი­ლის სა­შუალებით

 

 

 

 

 

 

 0-2

ფერი

 

 

რამდენად შეესატყვისება ფერთა გამა დასა­ხატ ობიექ­ტე­ბს, ან რამ­­დე­ნად შემ­ოქმე­დე­ბითად არის  გადაწ­ყვე­ტი­ლი ფე­რის ამო­ცანა ნამუშევარში

 

 

 

 

 

0-2

ფაქტურა

 

 

რამდენად ახერხებს

დასახატი ობიექტების (საგნების, დრაპირების (ქსოვილის)) ფაქ­ტურის გადმოცემას

 

 

 

 

 

 0-2

სივრცე

 

 

რამდენად ახერხებს სივრცის ეფექტის შექმნას

(წინა პლანი, შუა პლანი, უკანა პლანი (ფონი))

 

 

 

 

 

0-2

ქულათა მაქსიმალური რაო­დე­ნობა

10

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

 

თარიღი:                                                   სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა: ნატურმორტი

 

                                                                    მასალა:   აკვარელი, გუაში

 

მოსწვლ

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

კომპოზიცია

 

 

რამდენად ახერხებს

დასა­ხატი ობიექტების

სასურათე სიბრტყეზე

კომპოზიციურ განა­წი­ლე­ბას (კომპოზიციური ბა­ლან­სის და­­ც­ვას და ა.შ.) და 

ურთი­ერთ თა­ნა­­ფარ­დო­ბის გა­დ­მოცემას

 

 0-2

ფორმა/

მოცულობა

 

რამდენად იცავს საგნის პროპორციებს და რამდე­ნად ახერხებს მათი მო­­ცუ­­ლო­ბის გად­მოცემას შუქ-ჩრდი­ლის სა­შუალებით

 

 

 

 

 

  0-2

ფერი

 

 

რამდენად შეესატყვისება ფერთა გამა დასა­ხატ ობიექ­ტე­ბს, ან რამ­­დე­ნად შემ­ოქმე­დე­ბითად არის  გადაწ­ყვე­ტი­ლი ფე­რის ამო­ცანა ნამუშევარში

 

 

 

 

 0-2

ფაქტურა

 

 

რამდენად ახერხებს

დასახატი ობიექტების (საგნების, დრაპირების (ქსოვილის)) ფაქ­ტურის გადმოცემას

 

 

 

 

  0-2

სივრცე

 

 

რამდენად ახერხებს სივრცის ეფექტის შექმნას

(წინა პლანი, შუა პლანი, უკანა პლანი (ფონი))

 

 

 

 

0-2

ქულათა მაქსიმალური რაო­დე­ნობა

10

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება

 

თარიღი:                                                        სამუშაოს (ნამუშევრის) სახეობა:

მოსწავლ

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებე-

ლი ქულა

 

ორგანიზე-

ბუ­ლობა (დროის

ლიმიტის დაცვა, საჭირო

აღჭურვილობის ქონა)

 

 

 

 

 0-1

მასალის, ტექნიკის და მხატვრულ-გამომსახველო–

ბითი სა­შუა­ლებების ფლობა

 

 

 

 

 

 0- 3

შემოქმედები–

თობა,

ანუ რამდენად ეფექტურად იყენებს ტექნიკას, მასალას და მხატვრულ-გამომსახველო-

ბით ხერხებს ჩანაფიქრის გადმოსაცემად

 

0-

თანამშრომ–ლობა ჯგუფური მუშაობის დროს

 

 

 

 

 

 

 

 0-2

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 


საპრეზენტაციო უნარების შეფასება

თარიღი:                                        პრეზენტაციის სახეობა: მოხსენება-რეფერატი            

მოსწავლე

შეფასების კრიტერიუმები

შემაჯამებელი ქულა

 

სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, კონტაქტი აუდიტორიასთან

0-3

თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება

 0-4

კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა

0-3

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.