1. სამეტყველო ფუნქციები

 

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

1.5. დროში ორიენტირება

1.6. სივრცეში განთავსება

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.8. ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

 

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუები 1-დონისთვის

სამეტყველო ფუნქციები

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები ს 1-2 დონისთვის

1.1.სოციალური ურთიერთობის დამყარება

 

მისალმება

Здравствуй(те)! Привет!

Доброе утро (вечер, день)!\\ С добрым утром!

დამშვიდობება

До свидания! Пока!

მოკითხვა

Как дела (успехи)?

Спасибо, хорошо (нормально, плохо, так себе, отлично).

პიროვნების წარდგენა

Это (кто?)... Это мой\\моя (кто?)... Она (кто?)... Познакомьтесь, это мой\\моя (кто?)... Его\\её зовут..

Очень приятно.

თავაზიანად მიმართვა

Вы, (имя, отчество), .... Скажите, пожалуйста, ...

მობოდიშება

Извини(те)\\прости(те), пожалуйста. Я хочу извиниться.

მადლობის გადახდა და სათანადო პასუხი

Спасибо. (Большое) спасибо за (что?)...

მილოცვა

Поздравляю! С днем рождения!С праздником! С Новым годом\\ с Рождеством! Поздравляю тебя\\Вас с международным Женским днём (с 8-ым марта,  с Пасхой и т.д.)!

შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება\\ უარის თქმა

На, держи.\\Вот, возьми.

Хочешь(ите), (что сделаем?)...?

 Приглашаю тебя\\вас (куда?) на\\в ... Приходите ко мне (когда?)....

С удовольствием! Конечно, приду(ём)! Ты знаешь, я не смогу (когда?)..., давай (когда?)...  К сожалению, не смогу. Как-нибудь в другой раз\\Давай, в другой раз.

 

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში)

Попробуй(те) это. Угощайтесь! На здоровье! 

Положить\\налить тебе\\вам ещё? Да\\нет, спасибо. Очень вкусно!

Передай(те)\\возьми(те), пожалуйста (что?)...  Принесите, пожалуйста, (что?)...

 

წახალისება, შექება

Молодец\\Молодцы! Умница! У тебя отлично (прекрасно) получилось! Очень хорошо. Верно. Замечательно! Все в порядке!

ტელეფონით საუბარი

Алло, здравствуйте! Позовите, пожалуйста, (кого?)...

დამშვიდება

Не плачь(те), (волнуйся(тесь), беспокойся(тесь). Всё будет хорошо.

თხოვნის გამოხატვა

Ты\\вы мне поможешь(ете)? Помоги мне, пожалуйста. Дай(те)\\возьми(те), пожалуйста, (что?)...  

შეხვედრის დანიშვნა, დათანხმება, უარის თქმა

Где встретимся? Давай(те), встретимся в\\на\\у\\около (где?)... (когда?).... Договорились\\ хорошо\\ладно.  А я не смогу.

გაფრთხილება

Осторожно!  (Прошу тебя\\вас, ) будь(те) осторожен\\ осторожна(ы). Внимание!

კეთილი სურვილების გამოხატვა

Приятного аппетита! Спокойной ночи!

ცუდად გაგებულის გარკვევა

Прости(те), не понял(а). Повторите, пожалуйста. Извини(те), что ты\\вы сказал(а,и)?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

Скажите, пожалуйста, у вас есть  (что?)...?

Скажите, пожалуйста, сколько стоит (что?)...?

Дайте\\взвесьте, пожалуйста (сколько?)... (чего?)...

Платите в кассу. Вот сдача (возьмите сдачу).

ინტერაქცია მგზავრობისას

Куда ты\\вы едешь(ете)\\ идёшь(ете)? Я (при)еду сюда\\туда на (на чём?) ....\\ (пр)иду пешком.

პოზიციის გამოხატვა

Я думаю. что ...

პირადი წერილი

Здравствуй /Привет, .... ! Жду твоего письма/ответа.

1.2.ინფორმაციის გაცვლა

 

მონაცემები საკუთარი თავის ან პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი, ასაკი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი

Как тебя\\вас\\его\\её зовут? Как твоя\\ваша\\его\\её\\их фамилия? Сколько тебе\\Вам\\ему\\ей\\им лет? В каком классе ты учишься?

Где ты\\вы\\он\\она\\они живёшь(ете, -ет, -ут)?

Меня\\ тебя\\Вас\\его\\её зовут (как?)...  Моя\\твоя\\Ваша\\его\\ её\\их  фамилия....

Мне  тебе\\Вам\\ему\\ей\\им (сколько?)... лет. Я учусь в (каком?)... классе.

Я живу в\\на (где?)... Мой адрес: ... Мой телефон ...

Я не знаю, кто он (она).

პროფესიის\\ხელობის შესახებ

Мой(я) (кто?)... рабочий\\доктор\\ учительница, .... 

Мой(я,-и) (кто?)... работает(ют) в\\на (где?)...

Мой(я,-и) (кто?)...  нигде не работает(ют).

Он\\она\\они пенсионер(ы). Он\\она уже на пенсии.

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ

Откуда ты\\он\\она\\они? Я \\ты\\он\\она\\они из\\с (откуда? город, страна, село и т.д.)...

ამინდის შესახებ

Какая сегодня\\ вчера \\завтра (была\\ будет) погода?

Сегодня\\вчера\\завтра (была\\будет)  хорошая\\ плохая\\ не очень хорошая погода.

Светит(ло) солнце\\ дует(дул) (какой?) ветер\\ идёт(шёл) дождь.

Сегодня\\вчера\\завтра (был\\будет) тёплый\\холодный\\ дождливый\\ ветреный день.

Сегодня\\ сейчас плюс\\минус (сколько?) ... градуса(ов).

ჯანმრთელობის შესახებ

Как ты себя чувствуешь? Что тебя беспокоит? Что с тобой? Что у тебя\\вас болит? Вам больно? Где болит? У тебя температура\\ болит (что?)... ?

Здесь\\там (не)болит.

Я\\ты\\он\\она заболел(-а)\\ простудился(-лась)\\...  Я\\ты\\он\\она  уже выздоравливает.

У меня\\ него\\неё болит (что?)...У меня \\него\\неё (что?)... высокая \\нормальная температура.  Вызови\\надо вызвать врача.

ფასის\\ღირებულების\\რაოდენობის შესახებ

Дайте, пожалуйста, кило(грамм)\\литр\\ пачку\\ бутылку\\  (чего?)…

Дайте, пожалуйста, два (три, четыре) кило(грамма)\\литра\\ пачки\\ бутылки\\  (чего?)…

Дайте, пожалуйста, пять,… кило(граммов)\\литров\\ пачек\\ бутылок\\  (чего?)…

Скажите, пожалуйста, сколько стоит?

Уплатите в кассу.

სურვილის შესახებ

Я\\ты\\он\\она\\они хочу(ешь, ет, ят) домой. Я\\ты\\он\\она\\они хочу(ешь, ет, ят) (что?)… Я\\ты\\он\\она\\они хочу(ешь, ет, ят) (что делать\\сделать?)…

თავისუფალი დროის გატარების შესახებ

Вечером мы были (где?) в театре.

Летом мы поедем (куда?) на дачу.

1.3.აღწერა-დახასიათება

 

ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა, ხასიათი

Какие у него\\неё глаза\\ волосы\\ фигура\\... ?

Какого он\\она\\ты роста?

У (кого?)… (какие (ая,ое?) глаза\\волосы\\фигура\\лицо\\ улыбка\\...

У меня\\тебя\\него\\неё (какие?) глаза\\волосы\\фигура.

Я\\ он\\она\\ты\\мы\\вы (какого?)…  роста.

Какой он\\она человек? Какой у него\\неё характер?

Я\\ты\\он\\она\\мы\\вы\\они (какой (ая, ие)?)…

У меня\\тебя\\него\\неё (какой?)… характер.

საგნის\\ ცხოველის აღწერა

Это (что?)… Какой(ая,ое) (что?)…?  Какого  он\\она\\оно размера\\цвета\\ формы?

Чья (чей) это кошка (кот)? Этот\\эта кот\\кошка большой (-ая).

 Из чего он\\она\\оно сделан(а,о)? Из (чего?)…\\ из какого материала сделан(а,о)…

Кто это? Какой он\\она? Сколько ему\\ ей месяцев\\лет? Где живет\\обитает? Что ест\\чем питается? Сколько весит?  Какого цвета\\какой окраски?

Живет\\обитает в\\на (где?)… Ест (что?)…\\питается (чем?)… Он\\она  (какой (ая)?)…\\ (какой?)…  окраски. Он\\она весит …

Где он\\они обитает(ют)?

Он\\ они был(и) завезен(ы) сюда (откуда?)...

Он\\они занесен(ы) в Красную книгу.

 

გემოვნების გამოხატვა, გატაცებები

Ты\\он\\она\\они любишь(ит,ят) (что?)…?

Я\\он\\она\\они (не)люблю(ит, ят) (что?)… .

Что ты\\он\\она\\ они любишь(ит, ят)?

Ты\\он\\она\\они любишь(ит,ят) (что делать?)…?

Я\\он\\она\\они (не)люблю(ит, ят) (что делать?)… .

Я хожу на (что?\\куда?)…

Я занимаюсь (чем?)…

Я увлекаюсь (чем?)…

1.4.ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

 

ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული, გაღიზიანება

Ай! Фу! Как тебе не стыдно! Тебе не стыдно?

Очень жаль! Как жаль\\обидно!

გაკვირვება

Ой! Правда?

ინტერესი

Кто\\что это? Почему…?

სიხარული, აღფრთოვანება, კმაყოფილება

Отлично! Здорово! Прекрасно!

შეგრძნებების გამოხატვა

Я устал(а). Я хочу есть (кушать) \\пить \\спать.

დამოკიდებულების\\შეფასების გამოხატვა

Это очень хорошо\\плохо. Это хороший\\ плохой (что?)… Это (очень) интересно\\ легко\\ сложно\\ просто.

Какой(ая, ое, ие)  (не) красивый\\ хороший\\ умный\\ добрый\\ злой\\ ... (ая, ое, ые)  (кто?\\что?) ... !

1.5.დროში ორიენტირება

 

დროში ლოკალიზება (საათი, დღე, დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე, თარიღი, წელი, წელიწადის დრო)

Когда? Сейчас\\ сегодня \\вчера \\завтра

Утром\\ вечером\\ днём\\ ночью

В понедельник, во вторник и т.д.

Летом\\ осенью\\ весной\\ зимой

В январе, феврале и т.д.

Который час? Час, 2,5.... часа\\ часов 14.00, ... Пять часов двадцать минут\\половина шестого...

Когда? В два часа, двадцать часов…

В две тысячи одиннадцатом году, ...

 (Когда?)В среду (во вторник и т.д.)  у меня (что?) .... .

(Когда?)В марте (в январе и т.д.) я еду в \\на (куда?) .... .

ქრონოლოგია

После этого\\ потом\\ затем

სიხშირე

Часто ли ...? Никогда\\ иногда\\ часто\\ всегда

(Сколько?)… раз(а) в неделю\\день\\месяц\\год ?

ხანგრძლივობა

Как долго (сколько времени)? (Не)долго\\ быстро

За полчаса \\минуту\\ час\\ год\\ месяц и т.д.

1.6.სივრცეში განთავსება

 

ადგილმდებარეობის მითითება

Где? В\\на (где?)… Здесь\\там\\ далеко\\ близко\\ слева\\справа\\ внизу\\ наверху

За\\под\\над (чем?)…

У\\около (чего?)…

გზის, მიმართულების, დანიშნულების ადგილის მითითება

Куда идёшь? Прямо \\направо \\налево\\ вверх\\ вниз

Подняться\\ спуститься\\ (по\\с-) вернуть

1.7.ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

 

მიზეზი, შედეგი

…потому, что …

 

პოზიცია

....., а…….

......, но …

ირიბი ნათქვამი

 

1.8.ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

Можно? Разрешите? Да, пожалуйста\\ сюда нельзя.

Можно\\ разрешите\\ нельзя\\ не надо (что делать?)…

Я\\ ты\\ он\\ она\\ они должен(на, ны) (что сделать?)…

1.9.ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

Читаем и находим нужную картинку. Прочитайте и

угадайте\\и ответьте на  вопросы\\ и обведите правильный ответ...

Подумайте, правильно это или нет.

Я (не)могу, я забыл(а), я закончил(а), я знаю ответ...

Читаем диалог(текст).

Разыграйте  диалог. Напишите сегодняшнее число, ...

У меня получилось, у меня не получается...

Я не понял(а), повторите, пожалуйста...

 


2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ორიენტირები 

 

 2.1. ინდივიდი

ლექსიკური ერთეულები

სხეული

…волосы, бровь, ресница, плечо, ладонь, живот...

გარეგნობა

…зеленоглазый, кареглазый, рыжий...

ხასიათი

…трусливый, честный, обманщик, грубый...

ტანსაცმელი\\აქსესუარები\\აქტივობები

…одежда, обувь, куртка, пальто, шапка, ботинки;

снять, надеть, зашить, почистить, порвать...

ჰიგიენა\\აქტივობები

…почистить зубы, умыться, принять душ...

ჯანმრთელობა\\ავადმყოფობა\\აქტივობები

…доктор, болезнь, простудиться, лечиться, грипп...

შეფასება და ემოციური რეაქციები

…прекрасно, глупо, легко, несерьёзно...

 

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

ლექსიკური ერთეულები

ადამიანი\\ცხოვრების ეტაპები

…подросток, девушка, парень, старик, старушка..., родился, умер, детство...

ოჯახი, ნათესავები

…отец, мать, двоюродный(ая)брат/сестра...

ბუნება და ბუნების მოვლენები\\ აქტივობები

…домашние животные, звери, птицы, рыбы...;

солнце, земля, луна, звезды, море...;

идёт дождь/снег, дует ветер, светит солнце...

გეოგრაფიული დასახელებები \\ეროვნებები\\რელიგიური მწარმსი

... Вашингтон, Петербург, Нил,Чёрное море;

христианин, мусульманин, буддист...

საზოგადოება და სახელმწიფო

... страна, экономика, зарплата, студент, министр...

ქალაქი და სოფელი\\აქტივობები

... город, дача, гамак; ловить рыбу, охотиться...

საცხოვრებელი ადგილი\\აქტივობები

... дом, квартира, жить, убирать, кушать, пить, мыть...

ავეჯი\\საყოფაცხოვრებო ნივთები\\აქსესუარები

... шкаф, диван, кресло, тумба, ванна, кофейник...

სკოლა\\ინფრასტრუქტურა\\პერსონალი\\   სასკოლო ნივთები\\  საგნები\\  აქტივობები

...спортзал, стадион, одноклассник(ца), русский язык, история, математика, книга, тетрадь, мел; отвечать, диктовать, задавать вопросы...

სავაჭრო ობიექტი\\ პერსონალი\\აქტივობები

... магазин, супермаркет, кассир(ша), сдача, заплатить...

სურსათი\\აქტივობები

... хлеб, яйцо, молоко, нарезать, сварить...

კვების ობიექტები\\პერსონალი\\აქტივობები

... бистро, кафе, продавец(щица), деньги, сдача...; купить, взвесить, попросить показать...

ტრანსპორტი\\პერსონალი\\აქტივობები

... мотоцикл, пароход, самолёт, лётчик, плыть...

კულტურული ობიექტები\\ პერსონალი\\ აქტივობები

…театр, галерея, выставка, художник, пьеса; писать картину, аплодировать, дарить цветы...

მომსახურების ობიექტები\\პერსონალი\\ აქტივობები

... аптека, почта, библиотека, ателье; фармацевт, почтальон... ; постричься, сшить...

მედია

Газета, журнал, статья, журналист(ка)...

 

2.3. აქტივობები

ლექსიკური ერთეულები

გასართობი\\თავისუფალი დრო\\ სპორტი\\ აქტივობები

Хобби, спорт, чтение, музыка... ; заниматься спортом... ; слушать музыку, танцевать, играть в шахматы...

დღესასწაულები და ზეიმები

...праздники, организатор, подарки, гости;

праздновать, приглашать, готовиться...

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები

Увидеть, услышать, подумать, понять, посчитать...

ტელეფონით საუბარი

Телефон, позвонить, ответить, набрать номер...

 

 

 

2.4. ორიენტირები

 ლექსიკური ერთეულები

დრო

 

სეზონები

Зима, весна, лето, осень... зимой, весной, летом, осенью..., ... сезоны: зимний, весенний, летний, осенний.

თვეები

Январь-декабрь, …в январе-в декабре.

კვირის დღეები

Понедельник-воскресенье, в понедельник-в воскресенье, дни недели; рабочие дни, выходные.

დღის მონაკვეთები\\დღე-ღამე

…сутки, полдень, полночь, …утром, днём, вечером, ночью, время суток.

დროის განსაზღვრა

…начало, продолжение, конец..., ... тысяча девятьсот пятнадцатый год,...,  в тысяча девятьсот девяносто втором году, ..., в двадцатом веке ...

დროის სიხშირე

Часто, редко, всегда, никогда...

სივრცე

 

ადგილმდებარეობა\\მიმართულება

Справа, слева, впереди, сзади, наверху, внизу,... …рядом, около(у)парка, направо, налево.

ქვეყნის მხარეები

На севере, на юге, на востоке, на западе...  

მახასიათებლები

 

ფერი

... яркий, бледный...

ფორმა

…плоский, выпуклый, овальный...

ზომა

Крупный, мелкий, огромный, метр, километр..., …1(2,3,4 )сантиметр(а)/ метр(а)/ километр(а)..

წონა\\რაოდენობა

Килограмм, литр, немного..., …1(2,3,4) грамм(а)/ килограмм(а)/ литр(а)...

ტემპერატურა

Холодный, жаркий, тёплый, прохладный..., …1(2,3,4)градус(а)...

შემადგენლობა

…из пластмассы, из меха, из ткани..., пластмассовый, меховой, тканевый,...

რიცხვები

... десяток, сотня, тысяча...., первый, второй ...


3.    გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 • ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

 

3.1. ფონეტიკა

3.2. სიტყვაწარმოება

3.3. მორფოლოგია

3.4 სინტაქსი

3.5. მართლწერა.


3. Грамматика

3.1. Фонетика

 Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. Слово, слог. Ударение и ритмика. Типы интонационных конструкций: законченное высказывание, специальный вопрос, обращение, просьба, общий вопрос,  сопоставительный вопрос с союзом «а», оценка.

3.2. Словообразование

Понятие об основе слова. Основа слова и окончание; корень слова, суффикс, префикс.

Морфологический способ словообразования. Распознавание минимально ограниченного числа словообразовательных моделей (учитель — учительница; иностранец — иностранка; городской; читать — прочитать; русский — по-русски. Суффикс –ёнок-/-онок и его роль в распознавании словообразовательных моделей (кошка-котёнок, корова-телёнок, волк-волчонок)

  Лексико-семантический способ словообразования (на примере ограниченного количества примеров, предлагаемых материалами используемого учебника).

 3.3. Морфология

Имя существительное.

Одушевленные и неодушевленные имена существительные.

Нарицательные и собственные имена существительные. Собственные имена существительные для обозначения имени, отчества, фамилии; географические названия, названия книг, фильмов, спектаклей.

Существительные мужского, женского, среднего, общего рода (слова, обозначающие профессии, род деятельности, сферу интересов: врач, политик, коллекционер). Род несклоняемых имен существительных.

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа: конкретные и вещественные.

Система падежей в русском языке.

Значение и употребление падежей

Именительный падеж:

 • Лицо активного действия;
 • Название лица, предмета;
 • Обращение;
 • Наличие предмета;
 • Предмет обладания.

 

Родительный падеж

а) без предлога:

 • родительный падеж принадлежности; 
 • отсутствие лица (предмета) только в настоящем времени; 
 • в сочетании с числительными в ограниченных конструкциях;
 • месяц в дате (на вопрос «Какое сегодня число? Первое января.»);

б) с предлогом:

 • исходный пункт движения (из, с);
 • лицо, которому принадлежит что-либо (у).

Дательный падеж

а) без предлога:

 • адресат действия;
 • лицо (предмет), о возрасте которого идет речь (только с личными местоимениями);
 • лицо, испытывающее необходимость в чем-либо (только с личными местоимениями);

б) с предлогом:

 • лицо как цель движения (к);

 

Винительный падеж

а) без предлога:

 • лицо (предмет) как объект действия;
 • логический субъект при глаголе звать;

б) с предлогом:

 • направление движения (в, на) ;
 • время (час, день недели) (в).

Творительный падеж

а) без предлога:

 • с глаголом заниматься;
 • с глаголом знакомить/познакомить;
 • профессия лица (при глаголе быть);

б) с предлогом:

 • совместность.

Предложный падеж

с предлогом:

 • объект речи, мысли;
 • место (в/на);
 • средство передвижения (на).

 

 

Имя прилагательное

Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. Склонение прилагательных.

Местоимение

Значение, падежные формы изменения и употребление личных местоимений (я, ты, он, она, оно, мы, вы, они).

Вопросительные (какой? чей? сколько?), притяжательные (мой, твой...), указательные (этот, тот), возвратное (себя) местоимения.

Склонение личных, указательных и притяжательных местоимений. Отличие личных местоимений в падеже местоимений  его, ее ,их  от притяжательных местоимений его, ее, их.

Имя числительное

Разряды числительных по значению: количественные и порядковые. Разряды числительных по строению: простые и составные.

Обозначение даты (первое марта), возраста (четыре года - пять лет - двадцать один год), времени действия (в шесть часов - в два часа - в час). Числительные в нумерации (дом номер два).

Родовые формы и формы числа у числительных (один/одна-одно-однидва-две) и их согласование с существительным.

Глагол

Инфинитив. I и II спряжение глаголов. Лицо и число.

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении.

Возвратные глаголы. Особенности их спряжения. Глаголы учить-учиться: управление Вин. П. и Пред. П. (учить – что? –  математику; учиться – где? - в школе).

Глаголы хотеть, любить, мочь, должен и их спряжение. Сочетание с формами инфинитива (хочу/хочешь/.... /хотят изучать русский язык, люблю читать)

Глаголы движения. Движение пешком и на транспорте (идти-ехать). Движение как однонаправленный процесс (идти, ехать) и как процесс, направленный в обе стороны (ходить-ездить). Временные формы глаголов движения.

Категория вида: несовершенный и совершенный вид глаголов. Видовые пары глаголов (нести-носить, везти-возить), спряжение и временные формы.

Изъявительное и повелительное наклонения глаголов (общее понятие).

 

 

Наречие

Разряды наречий: образа действия (хорошо, плохо), места (далеко, близко), времени (утром, зимой), меры (много-мало) и степени (медленно, быстро). Указательные и вопросительные наречия.

Союзы

Простые  сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные.

Предлоги.

Простые непроизводные предлоги.

Принадлежность предлогов падежам.

Частица

Формообразующие частицы для образования повелительного наклонения (давай, давайте).

3.4. Синтаксис

Словосочетание.

Согласование как тип связи в словосочетании. Управление как тип связи в словосочетании. Примыкание как тип связи в словосочетании.

Простое предложение.

Понятие о субъекте и предикате в предложении.

Способы выражения грамматического субъекта:

 • имя существительное или местоимение в форме именительного падежа (Алина танцует).

Способы выражения логического субъекта:

 • имя существительное или местоимение в форме винительного падежа (Меня зовут Олег);
 • имя существительное или местоимение в форме родительного падежа (У меня есть книга).

Способы выражения предиката:

 • глагол в изъявительном наклонении.

Согласование между подлежащим и сказуемым в предложении.

Предложения утвердительные и отрицательные.

Способы выражения лексико-смысловых отношений в предложении:

 • Объектные отношения: беспредложные конструкции (Я читаю книгу.) и предложно-падежные конструкции ( Я читаю о России);
 • Атрибутивные отношения: согласованное определение: (красивая девушка);
 • Пространственные отношения: предложно-падежные конструкции существительных, наречия (Джон живет в Америке. Наташа живет далеко);
 • Временные отношения: наречия (Я долго ждала её).

Невопросительные предложения:

 • повествовательные и утвердительные (Вчера приехал мой друг.  Андрей смотрит телевизор. Сегодня тепло.);
 • отрицательные (Гости не пришли).

Вопросительные предложения (Сколько стоит эта книга?)

Двухкомпонентные модели (Брат спит. Папа-учитель).

Простые предложения с противительным союзом а (Это не дом, а школа).

Обращение и его выражение.

Сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном и союзном (сложносочиненном) предложении (элементарные конструкции).

3.5. Правописание.

Орфография и орфоэпия

Употребление строчной и прописной букв.

Правописание и произношение гласных (безударные гласные, проверяемые и непроверяемые ударением) и согласных в корнях слов.

Правила переноса.

Слитное и раздельное написание не с глаголами.

Употребление ь в падежных формах имен существительных и глаголах.

Правописание предлогов, союзов, частиц (в объеме, установленном стандартами для данного уровня).

Правописание гласных после шипящих и ц.

Правописание окончаний в именах существительных, прилагательных, наречиях.

Гласные э и е в начале слова и под ударением; правописание и произношение.

Гласные ы и и; правописание и произношение.

Гласные е, е, ю, я в начале и в середине слова; правописание и произношение.

Произношение слов с разделительным ь.

Произношение твердых и мягких, звонких и глухих согласных. Двойные согласные.

Произношение сочетания согласных чн, чт,  тц, тьс, сч, стн, здн, лнц  и др.

Произношение заимствованных слов.

Произношение родительного падежа имен прилагательных.

Ассимилятивное смягчение согласных перед мягкими зубными (стена).

Произношение ш  и  щ.

Пунктуация

Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым: Москва-столица России. Тбилиси - столица Грузии.).

Знаки препинания в простом предложении с одиночными союзами а, но, и, или.

Знаки препинания при обращении.

Знаки препинания в предложении с однородными членами (простейшие конструкции без обобщающих слов).

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении со значением перечисления.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 • ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 • განათლება;
 • ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);
 • გეოგრაფიული ცნობები; შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 • დედაქალაქი, მისი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 • ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი და ა.შ);
 • ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები;
 • ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 • რეგიონალური თავისებურებები;
 • ცნობები რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.