1. სამეტყველო ფუნქციები

 1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

1.5. დროში ორიენტირება

1.6. სივრცეში განთავსება

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.8. ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

 

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუები  დ V-VI  დონისთვის

 

სამეტყველო ფუნქციები

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები

დ V-VI დონისთვის

 1. 1.       1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

 

მისალმება

Здравствуй(те)! Привет! Доброе утро (вечер, день)!\\ С добрым утром!

დამშვიდობება

До свидания! Пока!

მოკითხვა

Как дела (успехи)?

Спасибо, хорошо (нормально, плохо, так себе, отлично).

პიროვნების წარდგენა

Это (кто?)... Это мой\\моя (кто?)... Она (кто?)... Познакомьтесь, это мой\\моя (кто?)... Его\\её зовут..

Очень приятно.

თავაზიანად მიმართვა

Вы, (имя, отчество), .... Скажите, пожалуйста, ...

მობოდიშება

Извини(те)\\прости(те), пожалуйста. Я хочу извиниться.

მადლობის გადახდა და სათანადო პასუხი

Спасибо. (Большое) спасибо за (что?)...

მილოცვა

Поздравляю! С днем рождения!С праздником! С Новым годом\\ с Рождеством! Поздравляю тебя\\вас с международным Женским днём (с 8-ым марта,  с Пасхой и т.д.)!

შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება უარის თქმა

На, держи.\\Вот, возьми.

Хочешь(ите), (что сделаем?)...?

 Приглашаю тебя\\вас (куда?) на\\в ... Приходите ко мне (когда?)....

С удовольствием! Конечно, приду(ём)! Ты знаешь, я не смогу (когда?)..., давай (когда?)...  К сожалению, не смогу. Давай(те) отложим.

 

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში)

Попробуй(те) это. Угощайтесь! На здоровье! 

Положить\\налить тебе\\вам ещё? Да\\нет, спасибо. Очень вкусно!

Передай(те)\\возьми(те), пожалуйста (что?)...  Принесите, пожалуйста, (что?)...

 

წახალისება, შექება

Молодец\\Молодцы! Умница! У тебя отлично (прекрасно) получилось! Очень хорошо. Верно. Замечательно! Все в порядке!

ტელეფონით საუბარი

Алло, здравствуйте! Позовите, пожалуйста, (кого?)...

დამშვიდება

Не плачь(те) (волнуйся(тесь), беспокойся(тесь). Всё будет хорошо.

თხოვნის გამოხატვა

Ты\\вы мне поможешь(ете)? Помоги мне, пожалуйста. Дай(те)\\возьми(те), пожалуйста, (что?)...  

შეხვედრის დანიშნვა, დათანხმება, უარის თქმა

Где встретимся? Давай(те), встретимся в\\на\\у\\около (где?)... (когда?).... Договорились\\ хорошо\\ладно.  А я не смогу.

 

გაფრთხილება

Осторожно!  (Прошу тебя\\вас, ) будь(те) осторожен\\ осторожна(ы). Внимание!

კეთილი სურვილების გამოხატვა

Приятного аппетита! Спокойной ночи!

ცუდად გაგებულის გარკვევა

Прости(те), не понял(а). Повторите, пожалуйста. Извини(те), что ты\\вы сказал(а,и)?

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

Скажите, пожалуйста, у вас есть  (что?)...?

Скажите, пожалуйста, сколько стоит (что?)...?

Дайте\\взвесьте, пожалуйста (сколько?)... (чего?)...

Платите в кассу. Вот сдача (возьмите сдачу).

ინტერაქცია მგზავრობისას

Куда ты\\вы едешь(ете)\\ идёшь(ете)? Я (при)еду сюда\\туда на (на чём?) ....\\ (пр)иду пешком.

პოზიციის გამოხატვა

Я думаю. что ...

პირადი წერილი

Здравствуй /Привет, .... ! Жду твоего письма/ответа.

 1. 2.       1.2. ინფორმაციის გაცვლა

 

მონაცემები საკუთარი თავის ან პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი, ასაკი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი

Как тебя\\вас\\его\\её зовут? Как твоя\\ваша\\его\\её\\их фамилия? Сколько тебе\\вам\\ему\\ей\\им лет? В каком классе ты учишься? Где ты\\вы\\он\\она\\они живёшь(ете, -ет, -ут)?

Меня\\ тебя\\вас\\его\\её зовут (как?)... Моя\\твоя\\ваша\\его\\ её\\их  фамилия.... Мне  тебе\\вам\\ему\\ей\\им (сколько?)... лет. Я учусь в (каком?)... классе. Я живу в\\на (где?)... Мой адрес: ... Мой телефон ... Я не знаю, кто он (она).

პროფესიის\\ხელობის შესახებ

Мой(я) (кто?)... рабочий\\доктор\\ учительница, ....  Мой(я,-и) (кто?)... работает(ют) в\\на (где?)... Мой(я,-и) (кто?) нигде не работает(ют). Он\\она\\они пенсионер(ы) Он\\она уже на пенсии.

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ

Откуда ты\\он\\она\\они? Я \\ты\\он\\она\\они из\\с (откуда? город, страна, село и т.д.)...

ამინდის შესახებ

Какая сегодня\\ вчера \\завтра (была\\ будет) погода?

 Сегодня\\вчера\\завтра (была\\будет)  хорошая\\ плохая\\ не очень хорошая погода. Светит(ло) солнце\\ дует(дул) (какой?) ветер\\ идёт(шёл) дождь. Сегодня\\вчера\\завтра (был\\будет) тёплый\\холодный\\ дождливый\\ ветреный день.

Сегодня\\ сейчас плюс\\минус (сколько?) ... градуса(ов).

ჯანმრთელობის შესახებ

Как ты себя чувствуешь? Что тебя беспокоит? Что с тобой? Что у тебя\\вас болит? Вам больно? Где болит? У тебя температура\\ болит (что?)... ?

Здесь\\там (не)болит.

Я\\ты\\он\\она заболел(-а)\\ простудился(-лась)\\...  Я\\ты\\он\\она  уже выздоравливает.

У меня\\ него\\неё болит (что?)...

У меня \\него\\неё (что?)... Вызови\\надо вызвать врача.

У меня высокая \\нормальная температура

ფასის\\ღირებულების\\რაოდენობის შესახებ

Дайте, пожалуйста, кило(грамм)\\литр\\ пачку\\ бутылку\\  (чего?)…

Дайте, пожалуйста, два (три, четыре) кило(грамма)\\литра\\ пачки\\ бутылки\\  (чего?)…

Дайте, пожалуйста, пять,… кило(граммов)\\ литров\\  пачек\\  бутылок\\  (чего?)…

Скажите, пожалуйста, сколько стоит?

Уплатите в кассу.

სურვილის შესახებ

Я\\ты\\он\\она\\они хочу(ешь, ет, ят) домой. Я\\ты\\он\\она\\они хочу(ешь, ет, ят) (что?)… Я\\ты\\он\\она\\они хочу(ешь, ет, ят) (что делать\\сделать?)…

თავისუფალი დროის გატარების შესახებ

Вечером мы были (где?) в театре.

Летом мы поедем (куда?) на дачу.

 1. 3.       1.3. აღწერა-დახასიათება

 

ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა, ხასიათი

Какие у него\\неё глаза\\ волосы\\ фигура\\... ?

Какого он\\она\\ты роста?

У (кого?)… (какие (ая,ое?) глаза\\волосы\\фигура\\лицо\\ улыбка\\...

У меня\\тебя\\него\\неё (какие?) глаза\\волосы\\фигура.

Я\\ он\\она\\ты\\мы\\вы (какого?)…  роста.

Какой он\\она человек? Какой у него\\неё характер?

Я\\ты\\он\\она\\мы\\вы\\они (какой (ая, ие)?)…

У меня\\тебя\\него\\неё (какой?)… характер.

 

საგნის\\ ცხოველის აღწერა

Это (что?)… Какой(ая,ое) (что?)…?  Какого  он\\она\\оно размера\\цвета\\ формы?

Чья (чей) это кошка (кот)? Этот кот большой. Из чего он\\она\\оно сделан(а,о)? Из (чего?)…\\ из какого материала сделан(а,о)…

Кто это? Какой он\\она? Сколько ему\\ ей месяцев\\лет? Где живет\\обитает? Что ест\\чем питается? Сколько весит?  Какого цвета\\какой окраски?

Живет\\обитает в\\на (где?)… Ест (что?)…\\питается (чем?)… Он\\она  (какой (ая)?)…\\ (какой?)…  окраски. Он\\она весит …

Где он\\они обитает(ют)?

Он\\ они был(и) завезен(ы) сюда (откуда?)

Он\\они занесен(ы) в Красную книгу.

 

გემოვნების გამოხატვა, გატაცებები

Ты\\он\\она\\они любишь(ит,ят) (что?)…?

Я\\он\\она\\они (не)люблю(ит, ят) (что?)… .

Что ты\\он\\она\\ они любишь(ит, ят)?

Ты\\он\\она\\они любишь(ит,ят) (что делать?)…?

Я\\он\\она\\они (не)люблю(ит, ят) (что делать?)… .

Я хожу на (что?)…

Я занимаюсь (чем?)…

Я увлекаюсь (чем?)…

 1. 4.       1.4. ემოციებისგრძნობების გამოხატვა

 

ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული, გაღიზიანება

Ай! Фу! Как тебе не стыдно! Тебе не стыдно?

Очень жаль! Как жаль\\обидно!

გაკვირვება

Ой! Правда?

ინტერესი

Кто\\что это? Почему…?

ინდიფერენტულობა

 

სიხარული, აღფრთოვანება, კმაყოფილება

Отлично! Здорово! Прекрасно!

შეგრძნებების გამოხატვა

Я устал(а). Я хочу есть (кушать) \\пить \\спать.

დამოკიდებულების\\შეფასების გამოხატვა

Это очень хорошо\\плохо. Это хороший\\ плохой (что?)… Это (очень) интересно\\ легко\\ сложно\\ просто.

Какой(ая, ое, ие)  (не) красивый\\ хороший\\ умный\\ добрый\\ злой\\ ...(ая, ое, ые)  (кто?\\что?) ... !

 1. 5.       1.5. დროში ორიენტირება

 

დროში ლოკალიზება (საათი, დღე, დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე, თარიღი, წელი, წელიწადის დრო)

Когда? Сейчас\\ сегодня \\вчера \\завтра

Утром\\ вечером\\ днём\\ ночью

В понедельник, во вторник и т.д.

Летом\\ осенью\\ весной\\ зимой

В январе, феврале и т.д.

Который час? Час, 2,5.... часа\\ часов 14.00, ... Пять часов двадцать минут\\половина шестого...

Когда? В два часа, двадцать часов…

В две тысячи одиннадцатом году, ...

 (Когда?)В среду (во вторник и т.д.)  у меня (что?) .... .

(Когда?)В марте (в январе и т.д.) я еду в \\на (куда?) .... .

ქრონოლოგია

После этого\\ потом\\ затем

სიხშირე

Часто ли ...? Никогда\\ иногда\\ часто\\ всегда

(Сколько?)… раз(а) в неделю\\день\\месяц\\год ?

ხანგრძლივობა

Как долго (сколько времени)? (Не)долго\\ быстро

За полчаса \\минуту\\ час\\ год\\ месяц и т.д.

 1. 6.       1.6. სივრცეში განთავსება

 

ადგილმდებარეობის მითითება

Где? В\\на (где?)… Здесь\\там\\ далеко\\ близко\\ слева\\ справа\\ внизу\\ наверху

За\\под\\над (чем?)…

У\\около (чего?)…

გზის, მიმართულების, დანიშნულების ადგილის მითითება

Куда идёшь? Прямо \\направо \\налево\\ вверх\\ вниз

Подняться\\ спуститься\\ (по\\с-) вернуть

 1. 7.       1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

 

მიზეზი, შედეგი

…потому, что …

 

პოზიცია

....., а…….

......, но …

ირიბი ნათქვამი

 

 1. 8.       1.8. ნებართვავალდებულებაიძულებააკრძალვარჩევის მიცემა

Можно? Разрешите? Да, пожалуйста\\ сюда нельзя.

Можно\\ разрешите\\ нельзя\\ не надо (что делать?)…

Я\\ ты\\ он\\ она\\ они должен(на. ны) (что сделать?)…

 1. 9.       1.9. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

Читаем и находим нужную картинку. Прочитайте и угадайте\\ и ответьте на  вопросы\\ и обведите правильный ответ...

Подумайте, правильно это или нет.

Я (не)могу, я забыл(а), я закончил(а), я знаю ответ...

Читаем диалог(текст).

Разыграйте  диалог. Напишите сегодняшнее число, ...

У меня получилось, у меня не получается...

Я не понял(а), повторите, пожалуйста...

 

2. ლექსიკა

 

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. ორიენტირები

 

2.1. ინდივიდი

ლექსიკური ერთეულები

სხეული

Рука, нога, глаз, нос, лицо, голова, губа, живот...

გარეგნობა

Большой, маленький, красивый, некрасивый...

ხასიათი

Добрый, злой, плохой, хороший...

ტანსაცმელი\\აქსესუარები

Платье, шорты, джинсы, майка, ботасы, кепка...

ჰიგიენა

Мыло, шампунь, зубная щётка, расчёска, вода...

ჯანმრთელობა\\ავადმყოფობა\\აქსესუარები

Врач, болезнь, температура, таблетка, градусник...

შეფასება და ემოციური რეაქციები

Хорошо, плохо, молодец...

 

 

2.1. ინდივიდის გარემოცვა

ლექსიკური ერთეულები

ადამიანი

Человек, мужчина, женщина, мальчик, девочка...

ოჯახი, ნათესავები

Мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка...

ცხოველთა სამყარო

Собака, кошка, мышка, корова, свинья, овца...

ზღაპრის სამყარო

Сказка, Колобок, Иванушка-дурачок, Баба-Яга...

ბუნება

Солнце, луна, море, земля, цветы, деревья...

გეოგრაფიული დასახელებები \\ეროვნებები\\ სახელმწიფო  ატრიბუტები

Грузия (Сакартвело), Тбилиси, Америка, Россия; грузин(ка), русский, герб, флаг...          

ქალაქი და სოფელი

Город, село, лес, поле, сад, парк, метро...

ავეჯი\\საყოფაცხოვრებო ნივთები\\აქსესუარები

Стол, стул, кровать, ложка, вилка, нож, тарелка...

სკოლა\\ინფრასტრუქტურა\\პერსონალი\\სასკოლო აქტივობები

Школа, класс, урок, учитель(ница), ученик(ца),

слушать, читать, писать, отдыхать, поднять руку...

სასკოლო ნივთები\\სასწავლო საგნები

Книга, тетрадь, ручка, русский язык, математика...

მაღაზია

Магазин, маркет, продавец, покупатель...

კვების ობიექტები

Еда, кафе, сок, вода, продавец(щица)...

ტრანსპორტი\\პერსონალი\\აქტივობა

Машина, автобус, метро, шофёр, ехать, платить...

კულტურული ობიექტები\\პერსონალი\\აქტივობა

Цирк, кукольный театр, артист, клоун, смотреть...

გასართობი\\ თავისუფალი დრო\\ სპორტი\\ აქტივობები

Игрушка, мяч, кукла, пластилин; лепить, рисовать, гулять, играть, смотреть...

დღესასწაულები და ზეიმები

Новый год, день рождения, каникулы...

 

 

2.3.  ორიენტირები

 ლექსიკური ერთეულები

დრო

 

სეზონები

Зима, весна, лето, осень.

თვეები

Январь - декабрь.

კვირის დღეები

Понедельник - воскресенье.

დღის მონაკვეთები

Утро, день, вечер, ночь.

დროის განსაზღვრა

Сегодня, вчера, завтра, сейчас, потом...

სივრცე

 

ადგილმდებარეობა

Далеко, близко, там, здесь...

ქვეყნის მხარეები

Север, юг, восток, запад...

მახასიათებლები

 

ფერი

Тёмный, светлый...

ზომა

Большой, маленький...

წონა\\რაოდენობა

Много, мало...

ტემპერატურა

Холодно, жарко...

რიცხვები

Десять-двадцать.

 

 

 1. 3.    გრამატიკა

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 • ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

 

3.1. ფონეტიკა

3.2. ორთოგრაფია. ორთოეპია

3.3. სიტყვის ნაწილები

3.4. ლექსიკა. მეტყველება. ტექსტი

3.5. მორფოლოგია

3.6. სინტაქსი. პუნქტუაცია

 

3. Грамматика

3.1. Фонетика.

Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, сонорные,  шипящие согласные.

Твёрдые и мягкие.Обозначение мягкости согласных ( согласные с   ь, е, ё, ю, я).

Слог.Ударение и ритмика. Правила переноса слов.

 

3.2. Орфография. Орфоэпия.

Изменение звуков в речевом потоке.

Произношение и правописание безударных гласных.

Произношение и правописание гласных после шипящих и ц.

Произношение и правописание буквосочетаний  чк, чн, щн, нч, нщ.

Правописание –тся и –ться в глаголах. Частица не с глаголами.

 

3.3. Морфемика.

Виды морфем (корень, префикс, постфикс, флексия).

 

3.4. Лексика. Речь. Текст.

Слово как единица языка, его лексическое значение.

Однозначные и многозначные слова.

Синонимы. Антонимы.

Речь диалогическая и монологическая.

Текст.Тема текста. Основная мысль текста. Простой план.

3.6. Морфология.

Имя существительное.

Одушевлённые и неодушевлённые,собственные и нарицательные имена существительные.

Род.Число.Падеж.Существительные ,имеющие форму только единственного (молоко, дружба) и только множественного числа (очки, ножницы).

Система падежей русского языка.Употребление падежей.

Именительный падеж для обозначения лица или предмета, грамматически не зависимых от других слов.

Родительный падеж места и направления движения с предлогами из,до,от,у,около.

Дательный падеж

 • адресата без предлога;
 • адресата , приближения или присоединения с предлогами   к,по.

Винительный падеж

 •  объекта;
 • места с предлогами в, на.

Творительный падеж

 •  совместимости действия с предлогом с;
 • места с предлогами над, под, перед.

Предложный падеж

 • с предлогом  о  для обозначения субъектных отношений;
 • места с предлогами в, на.

Сопоставление винительного и предложного падежей места с предлогами в, на.

 

 

Имя прилагательное.

Род.Число. Падеж. Зависимость рода, числа и падежа имени прилагательного от имени существительного.

Местоимение.

Род.Число. Падеж. Разряды местоимений:

Личные местоимения (я ,ты ,он,она, оно, мы ,вы, они).

Притяжательные местоимения (мой, твой, его, её, наш, ваш, их).

Указательные местоимения (этот, эта, это, тот, та, то).

Возвратное местоимение (себя).

Склонение  личных и притяжательных местоимений.

Имя числительное.

Количественные и порядковые числительные. Простые, сложные и составные числительные (в пределах 100).

Употребление числительных с существительными (год, час, месяц, лар).

Глагол.

Инфинитив. Время глагола. Лицо и число. Возвратные глаголы.

Глаголы движения (пешком и на транспорте; как в одном направлении, так и в обе стороны).

Понятие о наречии.

Отдельные наречия

 • образа действия (громко, весело и т.д.);
 •  меры (очень, немного и т.д.) и степени (медленно, быстро и т.д.);
 • места (далеко, близко и т.д.) и времени (рано, давно и т.д.)

Служебные части речи.

Предлог.

Предлоги  в, на, с,из, о,от, до, к, около, по, над, под, перед с существительными в падежах.

 

Союз.

Союзы а, и, или в простых предложениях.

Союзы а, но, и  в сложно-сочинительных предложениях.

Частица

Частицы давай, давайте для образования повелительного наклонения.

Частица не с глаголами в отрицательных предложениях.

3.6. Синтаксис. Пунктуация.

Простое предложение.

Понятие о субъекте и предикате в предложении.

Способы выражения грамматического субъекта:

 • имя существительное или местоимение в форме именительного падежа (Маша рисует.и т.д.)

Способы выражения логического субъекта:

 • имя существительное или местоимение в форме винительного падежа (Меня зовут Георгий.и т.д.);
 • имя  существительное или местоимение в форме родительного падежа (У меня есть телефон.и т.д.)

Способы выражения предиката:

 • глагол в изъявительном наклонении.

Согласование между подлежащим и сказуемым в предложении.

Предложения утвердительные и отрицательные.

Способы выражения лексико-смысловых отношений в предложении:

 • объектные отношения (падежные конструкции существительных): (Я рисую мишку. и т.д.);
 • атрибутивные отношения(согласованное определение):(Это интересная книга.и т.д.);
 • пространственные отношения(предложно-падежные конструкции существительных):(Я живу в Тбилиси. и т.д.);
 • временные отношения (наречия):(Я долго спал.и т.д.)

Невопросительные предложения:

 • повествовательные, утвердительные (Сегодня я сдала экзамен. Дима слушает музыку.и т.д.);
 • отрицательные (Я не иду в школу. и т.д.)

Вопросительные предложения (Что это?Куда ты идёшь?и т.д.)

Двухкомпонентные модели (Сестра играет.Мама-доктор.и т.д.)

Простые предложения с противительным союзом а (Это не шашки, а шахматы. и т.д.)

Обращение и его выражение.Формы выражения приветствия.(Здравствуйте, Анна Ивановна. и т.д.)

Сложное предложение.

Понятие о бессоюзном и союзном(сложносочинённом) предложении.

 

4.    სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

 

სოციო-კულტურული და კულტურული  შინაარსი

 • დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;
 • პურობა: კვების რეჟიმი, რუსული მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;
 • მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 • თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
 • დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
 •   ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები (кукареку, бум, апчхи ...);
 •   საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 •   სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 • დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა.