1. სამეტყველო ფუნქციები

 

1.1. სოციალური ურთიერთობები

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. შეფასება

1.5. სურვილის გამოხატვა

1.6. გრძნობები / შეგრძნებები

1.7. დროში ორიენტირება

1.8. სივრცეში ორიენტირება

1.9. ნებართვა

1.10. ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუები  დ III-IV დონისთვის

    

        რუბრიკა

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუები 

 

 III-IV

1.1 სოციალური ურთიერთობები

 

მისალმება/მოკითხვა

-Привет!Здравствуй(те)!

-Доброе утро,добрый

день / вечер!

დამშვიდობება

-Пока!До свидания!

-До встречи! Увидимся!

წარდგენა/გაცნობა

-Привет!Я Георгий\\ Гиорги!Это  Мария\\Мари!

მიმართვა

- Екатерина Петровна\\ Сергей Иванович\\.... , здравствуйте\\ до свидания\\.... !

მობოდიშება

-Извини(те)!Прости(те)!

მადლობის გადახდა

-Большое спасибо!

მილოცვა/კეთილი სურვილები

-Поздравляю! Всего хорошего!

დათანხმება/უარყოფა

-Да! Хорошо!

1.2 ინფორმაციის გაცვლა

 

პირადი მონაცემები: სახელი, გვარი, ასაკი

-Как тебя(Вас)зовут?

-Меня зовут…

-Сколько тебе(Вам)лет?

-Мне …лет.

-Как зовут твоих(Ваших)

родителей?

-У тебя(Вас)есть брат/сестра?

იდენტიფიცირება

ადამიანის/საგნის

-Кто она(он/они)?

-Это мой (я) друг/ подруга/мама/ папа/ брат/ сестра

-Она(он/они) моя(мой/мои)…

-Что это?

-Это…

1.3 აღწერა/დახასიათება

 

ადამიანის გარეგნობა

Красивая(ый), некрасивая(ый), высокая(ий), низкая(ий),

полная(ый), худая(ой).

ადამიანის დახასიათება

-Хорошая(ий), добрая(ый), плохая(ой), злая(ой).

საგნის აღწერა

-Какой цвет/размер/форма?

Красный…/большой…/круглый…

1.4 შეფასება

 

მომწონს/არ მომწონს

Я люблю (что?)...

1.5 სურვილის გამოხატვა

 

სურვილის გამოხატვა

-Хочешь ...?

-Хочу/не хочу.

- Тебе надо?

-Мне надо/не надо.

1.6 გრძნობები/შეგრძნებები

 

სიხარული

-Я рад(а), очень хорошо, здорово

შეგრძნებები

-Мне холодно/жарко/тепло.

1.7 დროში ორიენტირება

 

დროში განთავსება

-Сегодня/завтра/вчера.

-Утром/днём/вечером.

-В воскресенье…

1.8 სივრცეში ორიენტირება

 

ადგილმდებარეობა

-Где это?

-Это здесь/там.

1.9 ნებართვა

 

ნებართვა

-Можно я (что сделаю) …?

1.10 ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

მასწავლებლის მითითებები

-Встань(те)/садись(тесь), пожалуйста!

-Посмотри(те)! Внимание!

-Открой(те)/закрой(те)книги/тетради, пожалуйста!

-Давай(те)читать/играть!

-Можете мне помочь?

 

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ინდივიდის ორიენტირები

 

    

        რუბრიკა

მაგალითები

დ III-IV

2.1 ინდივიდი

 

სხეული

Тело, голова, лицо, глаз, нос, ухо, рот, рука, нога, палец...

ტანსაცმელი

Одежда, обувь, платье, юбка, брюки, шорты, майка, джинсы, сорочка, кепка, шапка, куртка, пальто, сапоги, ботасы, носки, туфли, перчатки...

 

2.2 ინდივიდის გარემოცვა

 

ადამიანი

Человек, ребенок, дети, взрослый...

ოჯახი/ნათესავები

Семья, родня, мама, папа, брат,сестра, бабушка, дедушка, тётя, дядя...

ცხოველთა სამყარო

Домашние животные: собака, кошка, конь, корова, овца, свинья;

Звери: медведь, лев, лиса,волк, слон, тигр, обезьяна; птица: курица, утка, гусь, петух.

სათამაშოები

Игрушка, кукла, кубики, робот, машинка, мяч.

ბუნება/ბუნების მოვლენები

Природа, дождь, снег, ветер, солнце, луна, лёд, лес, море.

საცხოვრებელი ადგილი/ საყოფაცხოვრებო ნივთები

Дом,квартира, город, село, стол, стул, кровать, шкаф, полка, кресло, диван, компьютер, телевизор, пол, потолок, дверь, окно, зеркало.

სკოლა/სასკოლო ნივთები

Школа, класс, доска, мел, книга, тетрадь, дневник, ручка, сумка, звонок, учительница.

სურსათი

Продукты, хлеб, сыр, сахар, чай, молоко, кофе, сок, мясо, рыба, вода овощи: огурец, помидор, капуста, зелень, лук, морковь; фрукты: яблоко, апельсин, персик, арбуз, банан.

დღესასწაულები და ზეიმები

Каникулы, праздник(и), день рождения, Новый год, Рождество, выходные.

2.3 აქტივობები

 

შინ/ გარეთ

Жить, быть, вставать, садиться, играть, слушать, говорить, петь, брать, давать, смотреть, любить, ненавидеть, писать, читать, ждать.

2.4 ინდივიდის ორიენტირები

 

დრო

Время, час, вчера, сегодня, завтра.

კვირის დღეები/ წელიწადის დროები

Дни недели.

Месяцы.

Времена года.

ადგილმდებარეობა

Здесь, там, близко, далеко.

ფერი

Красный, белый, чёрный, зелёный, синий, розовый, жёлтый, серый.

ზომა

Большой, маленький, широкий, узкий.

რაოდენობა

Много, мало, немного.

რიცხვები

Число. Один-двадцать.

 3.    გრამატიკა

 გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 • ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება. 


3. Грамматика

 

3.1. Фонетика. Графика. Орфография.

Звуки речи и буквы. Соотношение звуков и букв. Алфавит.

Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные.

Слово. Слог. Ударение и ритмика. Правила произношения.

Употребление  строчной и прописной букв. Правила переноса слов.

 

3.2. Морфология.

Имя существительное.

Одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена существительные.

Род.Число. Падеж.

Употребление падежей:  

Именительный падеж

Название лица, предмета; обращение.

Родительный падеж

а) без предлога

 • Отсутствие лица, предмета;
 • Обозначение количества, даты, возраста, времени;

б) с  предлогом

 • Обозначение места (у,около);
 • Обозначение принадлежности(у).

Дательный падеж

а) без предлога

 • Обозначение адресата действия;

б) с предлогом

 • Обозначение приближения или присоединения (к).

Винительный падеж

а) без предлога

 • Обозначение лица или предмета как объект действия;

б) с предлогом

 • Обозначение места и направления действия (в, на).

Творительный падеж   без предлога

 • Обозначение  предмета, при помощи которого осуществляется действие;
 • Обозначение  рода занятий или специальности при глаголе.

Предложный падеж

 • Обозначение объекта мысли и речи (о).
 • Обозначение места действия, средства передвижения (в, на).

                                                                       

Имя прилагательное.

Род. Число. Падеж. Зависимость от рода, числа и падежа имени существительного в именительном и винительном падежах.

 

Местоимение.

Разряды местоимений.

Личные местоимения (я, ты, он, она, оно, мы, вы, они).

 • Родительный падеж личных местоимений в  конструкциях (У меня есть собака. Её зовут Белка. и т.д.);
 • Дательный падеж  личных местоимений в  конструкциях  (Мне подарили книгу.и т.д.)

Притяжательные местоимения (мой, твой, наш, ваш).

Указательные местоимения (этот,тот).

 

Имя числительное.

Количественные и порядковые числительные (от одного до тридцати)

 • Обозначение даты (первое апреля), возраста (один год; два, три, четыре года; пять лет);
 • Времени (один час; два, три, четыре часа; семь часов).

 

Глагол.

Инфинитив. Настоящее время. Лицо и число.

Глаголы движения (идти-ехать, нести-везти).

 

Служебные части речи.

Предлог.

Предлоги  у, к, в, на, около, о  с существительными в падежах.

Союз.

Союзы а, и, или в простых предложениях.

Союзы а, но, и  в сложносочинённых предложениях.

Частица

Частицы давай, давайте для образования повелительного наклонения.

Междометие.

 

3.3. Синтаксис. Пунктуация.

Словосочетание. Предложение.

Виды предложений по цели высказывания.

Простое предложение.

Знаки препинания в конце предложения, при обращении, перед союзами.

 

4.    სოციოკულტურა და კულტურა

სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

 

სოციო-კულტურული და კულტურული  შინაარსი

 • დღესასწაულები და ტრადიციები: რამდენიმე დღესასწაული, მათი თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;
 • პურობა: კვების რეჟიმი, რუსული მოზარდის ტიპური საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;
 • მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
 • თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
 • დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის და დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;
 •  ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები (кукареку, бум, апчхи ...);
 •  საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;
 •  სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;
 • დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა.