ქართული ცეკვის სწავლების მიზნები და ამოცანები 

ქართული ცეკვის სწავლების მიზანია:

  • ქართული ცეკვის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება;
  • საცეკვაო-შემოქმედებითი უნარის განვითარება;
  • პლასტიკური გამომსახველობის, კოორდინაციის, მოძრაობის კულტურის გამომუშავება, ტანადობის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

ამ საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, ქართული ცეკვის სწავლება სკოლაში ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას:

  • მოტორული მეხსიერებისა და რიტმის გრძნობის განვითარება;
  • საკუთარი სხეულის ფლობისა და მუსიკის ხასიათის გადმოცემის უნარის განვითარება;
  • ქართული ხალხური ცეკვის ძირითადი ელემენტების შესწავლა;
  • ქართული საცეკვაო კულტურის  ზოგადი გაცნობა;
  • მოსწავლეების ჩართვა შემოქმედებით  პროცესში.