ქართული ცეკვის საგნის სწავლების ორგანიზება 

საგანი ისწავლება დაწყებით საფეხურზე, IV  კლასში, კვირაში 1 საათის განმავლობაში (სულ 33 სთ.).