შეფასების კომპონენტები  ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

 

საშინაო და საკლასო დავალებათა კომპონენტები

 

შეიძლება შეფასდეს შემდეგი ცოდნა და უნარ-ჩვევები: 

 • სხვადასხვა სახის მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების მრავალმხრივი გააზრება-გაანალიზება და შეფასება;
 • ტექსტების ინტერპრეტირება;
 • ტექსტების შედარებითი ანალიზი;
 • თხრობა;
 • მსჯელობა;
 • სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა-შეთხზვა;
 • ზეპირი გამოსვლა/პრეზენტაცია;
 • გამომხატველობითი კითხვა;
 • გრამატიკული და ლექსიკური ცოდნა;
 • მართლწერა;
 • შემოქმედებითობა;
 • სასწავლო სტრატეგიების  (კითხვის, წერის, მოსმენის, ზეპირმეტყველების) გააზრებულად გამოყენება;
 • მხატვრული ხერხების ცოდნა;
 • ენობრივ-გამომსახველობითი საშუალებების ამოცნობა და გაანალიზება;
 • ძირითადი ლიტერატურული მიმდინარეობების მახასიათებლები და სხვა.

 

სასიცოცხლო უნარ-ჩვევები:

 • შემოქმედებითობა;
 • თანამშრომლობა (მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან);
 • სტრატეგიების გააზრებულად გამოყენება სასწავლო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით;
 • სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის ხარისხი.

 

უნარ-ჩვევები ფასდება შემდეგი დავალებებით: 

 • დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა;
 • სხვადასხვა ტიპის გრამატიკული და ლექსიკური სავარჯიშოები;
 • დისკუსიის მოწყობა პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით;
 • თხზულების, ესეის, რეფერატის შედგენა;
 • ინდივიდუალური ან ჯგუფური  პრეზენტაციის მომზადება;
 • სხვადასხვა ტიპის საკითხავი და მოსასმენი ამოცანების გადაჭრა;
 • სხვადასხვა ტიპის ზეპირი აქტივობის შესრულება დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად ან ჯგუფურად;
 • სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შექმნა დამოუკიდებლად, მეწყვილესთან ერთად ან ჯგუფურად;
 • პროექტის განხორციელება.

შენიშვნა: დაწყებით კლასებში  განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ უნარ-ჩვევებს:

 • ხმამაღალი კითხვა;
 • ჩუმი კითხვა (მარტივი საკითხავი ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრა);
 • გამოწერა;
 • გადაწერა;
 • კარნახით წერა;
 • წარმოსახვის უნარი;
 • ეპიზოდების თხრობა;
 • შინაარსის ვრცლად და მოკლედ გადმოცემა;
 • შინაარსის გადმოცემა საკვანძო სიტყვებზე დაყრდნობით.

 

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების  შედეგს. ამ კომპონენტში უნდა შეფასდეს ერთი სასწავლო მონაკვეთის (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი) შესწავლა-დამუშავების შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას მოსწავლემ უნდა შეძლოს ქართული ენისა და ლიტერატურის  სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების წარმოჩენა. შესაბამისად, შემაჯამებელი დავალებები უნდა ამოწმებდეს ქართული ენისა და ლიტერატურის სტანდარტით განსაზღვრულ  შედეგებს.

 

შემაჯამებელ დავალებათა  ტიპები: 

სტანდარტის მოთხოვნათა შესასრულებლად რეკომენდებულია შემაჯამებელ დავალებათა მრავალი ფორმის გამოყენება. ქართულ ენასა და ლიტერატურაში შესაძლებელია შემდეგი ტიპის შემაჯამებელი დავალებების გამოყენება:

 • მხატვრული/არამხატვრული ტექსტის გაგება-გააზრება;
 • სტანდარტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის ტექსტების შედგენა; 
 • არგუმენტირებული მსჯელობა კონკრეტული საკითხის/თემის შესახებ;
 • ზეპირი მოხსენების წარმოდგენა; 
 • ესეის შედგენა; 
 • პრობლემური საკითხის წარმოდგენა იმიტირებული სიტუაციის (მინისპექტაკლის, როლური თამაშის და სხვ.) საშუალებით; 
 • გამომეტყველებითი კითხვა (ინდივიდუალური ან გუნდური); 
 • ლიტერატურული სალონი; 
 • ზეპირი გამოსვლის აუდიო ან აუდიოვიზუალური ჩანაწერის მოსმენა და შეფასება; 
 • სხვა.

 

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები: 

 • დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს შეფასების ზოგადი რუბრიკა (თუ რეცეფციული /გაგება-გააზრება/ დავალებაა, მაშინ შეფასების სქემა უნდა ახლდეს თითოეულ ტესტურ კითხვას);
 • ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების, პირობისა და განვლილი მასალის გათვალისწინებით;
 • 10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;
 • მითითებული უნდა იყოს სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შემოწმებასაც ემსახურება შემაჯამებელი დავალება.

ზოგადი რუბრიკის ნიმუში

 

შეფასების ზოგადი რუბრიკა ზეპირი შემაჯამებელი დავალებებისათვის: 

 • პირობასთან შესაბამისობა;
 • კომუნიკაციური უნარ-ჩვევები;
 • ენობრივი უნარ-ჩვევები;
 • შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები.

კონკრეტული რუბრიკის ნიმუში

 

ნიმუში 1. შემაჯამებელი დავალება ზეპირმეტყველებაში

 

დავალების პირობა:   

გაეცანით მოცემულ თვალსაზრისს და მოამზადეთ ზეპირი გამოსვლა, რომელშიც:

ა) წარმოადგენთ თქვენს მოსაზრებას ამ თვალსაზრისთან დაკავშირებით;

ბ) მოიყვანთ არგუმენტებსა და  მაგალითებს თქვენი მოსაზრების დასამტკი-ცებლად;

გ) გამოიტანთ დასკვნას/დასკვნებს.

ზეპირი მოხსენების  მაქსიმალური დროა  5  წუთი.

 

 

ქულები

პირობასთან შესაბამისობა

 

იცავს დროის ლიმიტს

0 - 1

იცავს პირობის შინაარსობრივ მოთხოვნებს (მოსაზრება, არგუმენტები, დასკვნა)

0 - 0, 5 - 1

კომუნიკაციურუნარ-ჩვევები

 

გასაგებად აყალიბებს მოსაზრებას და თანამიმდევრულად ავითარებს მას

0 – 1- 2

მოჰყავს ადეკვატური არგუმენტები და მაგალითები

0  - 1- 2

გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა

0 - 1

ენობრივი უნარ-ჩვევები

 

ადეკვატურად იყენებს ზეპირი მსჯელობისათვის დამახასიათებელ არავერბალურ  საშუალებებს (მაგ., ჟესტიკულაციას, ინტერვალს საუბარში, ხმის სხვადასხვა დონეს და ა.შ.)

0-1

იყენებს მსჯელობითი ტექსტისათვის დამახასიათებელ ენობრივ-გრამატიკულ ფორმებსა და ენობრივ კონსტრუქციებს (მაგ. განკერძოებულ სიტყვებს, გამოთქმებს, ჩართულს, პირობით-შედეგობით კონსტრუქციას და ა.შ.)

0 - 1

შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები

 

აქვს საინტერესო მოსაზრებები, მოჰყავს ორიგინალური არგუმენტები, მაგალითები

0 - 1

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10  

(ქულები მრგვალდება მთელის სიზუსტით)

 

 

შემაჯამებელი დავალების სტანდარტთან შესაბამისობა:

ქართ. VIII. 1. მოსწავლეს შეუძლია კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობის მოსმენა და საკუთარი თვალსაზრისის წარმოდგენა აუდიტორიის წინაშე.

ქართ. VIII. 3. მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობის ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა და გამოყენება.