შედეგი IV

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს ნაბეჭდი მასალის აღქმის უნარს

მიმართულებები:კითხვა
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:წიგნიერება

ინდიკატორები

  • შეუძლია განსაზღვროს, თუ რომელი პერსონაჟია ზღაპრის მთავარი გმირი.
  • შეუძლია გამოიგონოს, შეცვალოს ზღაპრის დაბოლოება.
  • ასათაურებს თავის ნახატებს მარტივი მონასმებით (ასოებს მიმსგავსებული ხაზებითა და რკალებით - შტრიხებით).
  • ზეპირი მეტყველებისას იყენებს სიმბოლოებსა და ნახატებს, როგორც თვალსაჩინოებას.
  • აცნობიერებს, რომ წიგნის წაკითხვისას ხმამაღლა წარმოთქმული სიტყვები უკავშირდება ნაბეჭდ ტექსტს.
  • შეუძლია განასხვაოს ერთმანეთისაგან ასოები და რიცხვები.
  • ცნობს რამდენიმე ასოს.

რესურსები