შედეგი IV

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს ნაბეჭდი მასალის აღქმის უნარს

მიმართულებები:კითხვა
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:წიგნიერება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • განასხვავებს სურათსა და ნაწერს ერთმანეთისგან.
  • ხვდება, რომ სურათი და სიტყვები ავსებს ერთმანეთს.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • სურათის აღსაწერად იყენებს სიტყვებს.
  • როდესაც მისთვის ნაცნობ წიგნს ვუკითხავთ, შეუძლია წინასწარ თქვას, თუ რა მოხდება  შემდეგ.
  • რეაგირებს წიგნში მოცემულ სხვადასხვა ემოციურ გამოსახულებაზე (მაგ: მიუთითებს მხიარულ სახეზე).

 

რესურსები