შედეგი IIIა

5-დან 6 წლამდე

არაქართველი ბავშვი იყენებს ქართულ ენას სხვადასხვა მიზნისათვის

მიმართულებები:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:მეტყველება

ინდიკატორები

  • ასრულებს 2-3-საფეხურიან ინსტრუქციას.
  • ცდილობს დაიმახსოვროს ახალი სიტყვები და გაარკვიოს მათი მნიშვნელობები.
  • უსმენს  მოკლე ამბავს და შეუძლია ორი-სამი წინადადებით შინაარსის გადმოცემა.
  • მონაწილეობს როლურ თამაშში.
  • ინტერესდება და სვამს შეკითხვებს ქართული ანბანის შესახებ.
  • შეუძლია საკუთარ თავზე ინფორმაციის მოწოდება (მაგ.: "მე ვარ იურა, ვცხოვრობ თბილისში", და ა.შ.).

რესურსები