შედეგი III

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი იყენებს ზეპირ მეტყველებას სხვადასხვა მიზნისათვის (პრაგმატული განვითარება)

მიმართულებები:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:მეტყველება

ინდიკატორები

  • თავისუფლად შეუძლია შეტყობინების გადაცემა.
  • ბავშვს შეუძლია მოკლე გამოგონილი ისტორია ან წარსულში მომხდარი ამბავი მოყვეს უფროსის დახმარებით.
  • იმისათვის, რომ პასუხი მიიღოს, სვამს კითხვებს: რატომ? როდის? როგორ?
  • ზღაპრიდან, მოთხრობიდან გამოყოფს და იმეორებს მისთვის მნიშვნელოვან რამდენიმე ფრაგმენტს.
  • ყურადღებით უსმენს  მოსაუბრეს, სანამ ის არ დაამთავრებს სათქმელს.
  • სწორად აღიქვამს არასიტყვიერ ნიშნებს: სახის გამომეტყველებასა  და ჟესტებს (მაგ.: მოსაუბრეს სახეზე აწერია უკმაყოფილება, სიამაყე).

რესურსები