შედეგი III

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი იყენებს ზეპირ მეტყველებას სხვადასხვა მიზნისათვის (პრაგმატული განვითარება)

მიმართულებები:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:მეტყველება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

 • ურთიერთობისათვის იყენებს არასიტყვიერ საშუალებებს: სახის გამომეტყველებას (მიმიკას), და სხეულის მოძრაობას (ჟესტებს) მოთხოვნებისა და გრძნობების გამოსახატავად (მაგ.: შეიძლება მოგეხვიოთ ფეხზე სიარულისას ან მოგკიდოთ ხელი, მიგიყვანოთ კართან, როდესაც უნდა სასეირნოდ წასვლა, მოულოდნელად ჩაგეხუტოთ).
 • იყენებს სიტყვებს ურთიერთობისათვის.
 • ცვლის ინტონაციას სხვადასხვა აზრის გამოსახატავად.
 • ყურადღებას აქცევს იმას, ვინც ლაპარაკობს.

 

 

 

2-3 წელი

 

 • თამაშის  დროს თავისთვის ლაპარაკობს, ასახელებს იმას, რასაც ხედავს ან აკეთებს აწმყოში.
 • გვიზიარებს გარე სამყაროდან მიღებულ შთაბეჭდილებას.
 • აღწერს იმას, რაც აღიქვა წარსულში. მოვლენის აღწერის დროს ჩამოთვლის იმ ერთეულებს, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია, ქრონოლოგიის დაცვის გარეშე.
 • საუბრობს უმრავლესობისათვის გასაგებ ენაზე.
 • იცავს ჯგუფში დადგენილ მიმართვის წესებს. იყენებს მიმართვის თავაზიან ფორმებს: "თუ შეიძლება", "გმადლობთ".
 • შეუძლია მოსაუბრის განზრახვის გაგება  (მაგ., თუ დედა ამბობს - "ფანქარი მჭირდება", მიდის ფანქრის მოსატანად).
 • ჯგუფში ურთიერთობისას შეუძლია იმის  გამომჟღავნება, რომ კარგად ესმის, თუ რას ნიშნავს მორიგეობით (მონაცვლეობით) საუბარი.

 

რესურსები