შედეგი III

0-დან 1 წლამდე

ბავშვს ესმის, რომ  ნაბეჭდ მასალას სხვადასხვა დანიშნულება აქვს და განსხვავებული მიზნებით გამოიყენება

მიმართულებები:კითხვა
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:წიგნიერება

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

 

6-12 თვე

 

  • უფროსის დახმარებით ათვალიერებს წიგნებს  მოძრავი და ხმოვანი ილუსტრაციებით. ახერხებს ინტერაქტიული წიგნით სარგებლობას.

 

რესურსები