შედეგი III:

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი იყენებს ზეპირ მეტყველებას სხვადასხვა მიზნისათვის (პრაგმატული განვითარება).

მიმართულებები:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:მეტყველება

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • ღუღუნებს და ყურადღების მისაქცევად გამოსცემს სხვადასხვა ბგერას.
  • ღუღუნებს და წარმოთქვამს ბგერებს უფროსის ლაპარაკის საპასუხოდ.
  • აპყრობს ყურადღებას იმ საგანს, რომელსაც უფროსი უყურებს.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • ურთიერთობისას იყენებს ჟესტებს, სახის გამომეტყველებას, ბგერებს.
  • გამოცემული ბგერების შეცვლით ცდილობს გააგებინოს უფროსს, თუ რა სურს.
  • ცდილობს სხვის მიერ წარმოთქმული ბგერების გამეორებას.
  • ახალი ბგერების წარმოთქმისას გამოხატავს სიხარულს.
  • იხედება, როდესაც სახელით მიმართავენ (ზოგ შემთხვევაში).
  • ცდილობს დაიცვას რიგითობა და წარმოთქვას ბგერები შესაფერის დროს (უსმენს უფროსის მიერ წარმოთქმულ ბგერებს და შემდეგ იწყებს ტიტინს).

რესურსები