შედეგი II

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი წერის უნარებს სხვადასხვა მიზნებისათვის იყენებს

მიმართულებები:წერა
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:წიგნიერება

ინდიკატორები

  • ცდილობს გაიმეოროს, გადაიხატოს სიმბოლოები, რომლებიც შეხვედრია და ახსოვს.
  • ხმამაღლა გამოთქვამს საკუთარ იდეებს, აზრებს და ამის ჩაწერას  სთხოვს უფროსებს.
  • უფროსებს სთხოვს წააწერონ მის მიერ შესრულებულ ნამუშევარს.
  • უფროსს სთხოვს დაუწეროს სიტყვები (მაგ.: აჩვენოს, როგორ იწერება მისი სახელი).

რესურსები