შედეგი II

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი გამოხატავს ინტერესს ნაბეჭდი მასალის მიმართ და ესმის მისი სიმბოლური მნიშვნელობა

მიმართულებები:კითხვა
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:წიგნიერება

ინდიკატორები

  • წარმოსახვითი თამაშისას იყენებს წიგნებს, ვითომ თავის "შვილს ზღაპარს უკითხავს".
  • იმახსოვრებს ფრაზებს საყვარელი წიგნებიდან.
  • როდესაც სთხოვენ, გამოარჩიოს რომელია მისი  საყვარელი საგანი/სათამაშო, ხშირ შემთხვევაში ირჩევს წიგნს.
  • ასახელებს, "კითხულობს" თავისი საყვარელი წიგნის სათაურს.
  • შეუძლია გამოთქვას საკუთარი აზრი,  მოთხრობის რომელი ნაწილი მოეწონა და რომელი - არა.
  • ცნობს ისეთ ნიშნებსა და სიმბოლოებს, რომლებიც ყოველდღიურად გვხვდება (მაგ.: წარწერას - "ღიაა").

რესურსები