შედეგი II

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს, რომ  გათვითცნობიერებულია სამოქალაქო საკითხებში

მიმართულებები:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ესთეტიკა და კულტურა

ინდიკატორები

  • იცის რომ სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა წესი მოქმედებს (თეატრში, საბავშვო ბაღში, ოჯახში და სხვა).
  • ცდილობს იმღეროს სახელმწიფო ჰიმნი.
  • ასახელებს მოქმედი პრეზიდენტის სახელს.
  • წარმოსახვით თამაშებში ასახიერებს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანს (მძღოლს, ექიმს, მასწავლებელს, პოლიციელს, გამყიდველს).
  • იცის, რომ უფროსები შესრულებული სამუშაოსათვის იღებენ გასამრჯელოს და ამის საშუალებით ყიდულობენ სხვადასხვა ნივთს ან სარგებლობენ გარკვეული მომსახურებით.
  • შეუძლია ფულის ერთეულის დასახელება (ლარის, თეთრის).

რესურსები