შედეგი II

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ობიექტებზე ინფორმაციას დაკვირვების, ცდისა და შეცდომის მეთოდით

იღებს.

მიმართულებები:კრიტიკული აზროვნება და კვლევა
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • ადევნებს თვალს სხვების ქცევას.
  • ცდილობს იმ ქცევის, ჟესტიკულაციის თუ ლაპარაკის მიბაძვას, რომელიც მან ახლო წარსულში სხვაგან ნახა.
  • ამჩნევს განსხვავებას და მსგავსებას ოჯახის წევრების ყოველდღიურ საქმიანობაში.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • განასხვავებს საგნებს ერთი მთავარი ნიშნის მიხედვით.
  • ერთი სახის სათამაშოების გროვიდან  შეუძლია ამოარჩიოს დასახელებული მახასიათებლის მქონე საგანი (მაგ.: ბურთებს შორის ამოარჩევს წითელ ბურთს).
  • შეუძლია შეამჩნიოს  და თქვას, რით განსხვავდება საგნები ერთმანეთისაგან (მაგ.: "ეს  ბურთი უფრო დიდია").
  • აკვირდება და ამჩნევს მსგავსებას ერთნაირი დანიშნულების საგნებს შორის (ამ ორივე კაბას  მოკლე სახელო აქვს).

 

რესურსები