შედეგი II

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნებისა და ადამიანების ურთიერთდამოკიდებულების

შესახებ

მიმართულებები:ბუნება
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ბუნება და ტექნოლოგიები

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • იცის საკუთარ სახლში სად არის ნაგვის ყუთი და სად უნდა ჩაყაროს ნაგავი.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • შეუძლია  დახმარების გაწევა  ყოველდღიურ  მარტივ საქმიანობებში როგორც  სახლში, ასევე საბავშვო ბაღში.
  • სწორად აღიქვამს და რეაგირებს ბუნებრივი გარემოს მახასიათებლებზე (მაგ.: ამბობს: "ნახე,  რა ვიპოვე?!" და კენჭზე ან ყვავილზე მიუთითებს).
  • ბუნებაში მოპოვებულ  საგნებს იყენებს თამაშში (მაგ.: ტორტს აკეთებს ტალახისაგან, სახლს - ჩხირებისაგან, ბალიშს  - ფოთლებისაგან).
  • იცის, რომ ადამიანები და ცხოველები განსხვავებულ პირობებში ცხოვრობენ.

 

რესურსები