შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი აღიქვამს საკუთარ თავს  სხვებისაგან გამოცალკევებულად

მიმართულებები:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:ემოციური განვითარება

ინდიკატორები

  • საკუთარი თავის შესახებ  სხვებს უზიარებს ინფორმაციას.
  • საკუთარი მონაცემებიდან იცის აუცილებელი ცნობები: მისამართი, ტელეფონის ნომერი.
  • ამჟღავნებს ინიციატივას სხვადასხვა საქმიანობის დროს.
  • მუშაობს  დამოუკიდებლად და ამით იღებს სიამოვნებას.
  • იღებს პასუხისმგებლობას და ბოლომდე ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას (მაგ., ეხმარება სხვებს).

რესურსები