შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი იწყებს წერის უნარის განვითარებას

მიმართულებები:წერა
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:წიგნიერება

ინდიკატორები

  • ნახატის შესაქმნელად იყენებს ყველაფერს, რაც კი ამისთვის გამოადგება (მაგ.: ფუნჯს, ფანქარს, საწერ-კალამს, ფლომასტერს).
  • შეუძლია ძირითადი გეომეტიული ფიგურების (სამკუთხედის, კვადრატის) დახატვა.
  • შეუძლია მეტყველებაში ხშირად გამოყენებული ზოგიერთი  მარტივი სიტყვის, მაგალითად, საკუთარი სახელის, წერა.

რესურსები