შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი ენდობა და ადვილად ამყარებს  ურთიერთობას ნაცნობ უფროსებთან

მიმართულებები:ურთიერთობა უფროსებთან
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

  • ცდილობს განცალკევდეს, მოშორდეს მისთვის ახლობელ უფროსებს ძლიერი შფოთვის გამომჟღავნების გარეშე.
  • აძლევს საშუალებას უფროსს, რომ დაეხმაროს დავალების შესრულებაში.
  • მისთვის ახლობელი უფროსების მიმართ ამჟღავნებს სიყვარულს.
  • საკუთარი ინიციატივით სთავაზობს უფროსს, რომ ეს უკანასკნელი დაეხმაროს მას.
  • ამბობს რას განიცდის უფროსების მიმართ (მაგ., მე მიყვარს ბებო).

რესურსები