შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი იწყებს წერის უნარის განვითარებას

მიმართულებები:წერა
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:წიგნიერება

ინდიკატორები

  • იცის, როგორ დაიჭიროს და მოიხმაროს ესა თუ ის საწერი საშუალება.
  • ხატვისას/წერისას იღებს მისთვის მოხერხებულ, კომფორტულ პოზას.
  • დამოუკიდებლად შეუძლია წერტილებით მარტივი კონტურის გამოსახვა.
  • შეუძლია ძირითადი გეომეტიული ფიგურების (წრის, ოთხკუთხედის) დახატვა.
  • თამაშისას იყენებს ე.წ. წარმოსახვით წერას.
  • შეუძლია საკუთარი სახელის მიმსგავსება ნიმუშისათვის.
  • შეუძლია განასხვაოს ნაბეჭდი და ნაწერი.

რესურსები