შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვს შუძლია მოსმენა და მოსმენილის მნიშვნელობის გაგება (რეცეპციული მეტყველება)

მიმართულებები:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:მეტყველება

ინდიკატორები

  • სწორად აკავშირებს ზედსართავს შესაბამის ერთეულთან (მაგ.: როდესაც ესმის სიტყვა "მაღალი" - მიუთითებს მაღალ შენობაზე).
  • თავისუფლად შეუძლია შეტყობინების გადაცემა.
  • სვამს კითხვებს უცნობი სიტყვის მნიშვნელობის დასადგენად.
  • ესმის  სივრცითი მიმართებების გამომხატველი სიტყვებისა და თანდებულების (შიგნით, გარეთ, ზემოდან, ქვეშ) მნიშვნელობა.
  • ესმის  1500-ზე მეტი სიტყვის მნიშვნელობა.

რესურსები