შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი ეძებს პრობლემის გადაჭრის სხვადასხვაგვარ გზებს

მიმართულებები:პრობლემის გადაჭრა
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

  • პრობლემის გადასაჭრელად თანატოლების ან უფროსებისგან ითხოვს დახმარებას.
  • პრობლემის გადასაჭრელად ეძებს სხვადასხვა გზას და საბოლოოდ ირჩევს ერთს.
  • შეუძლია ქცევის შეცვლა ახალი ინფორმაციის და გამოცდილების შესაბამისად (მაგ., ბლოკებით კოშკის აგებისას ცვლის სტრუქტურას, როდესაც ხედავს, რომ ენგრევა).
  • წყვეტს ამოცანას, აწყობს 10-12-ნაწილიან კონსტრუქტორს.

რესურსები