შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი გამოხატავს ინტერესს და ავლენს ცნობისმოყვარეობას სიახლის მიმართ

მიმართულებები:ცნობისმოყვარეობა და ინტერესი
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:მოტივაცია

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • უშუალოდ შეისწავლის გარემოს, რათა დაადგინოს, რა ობიექტებისაგან შედგება იგი (აკვირდება საგნებს ოთახში, ცდილობს ხელით შეეხოს, მოსინჯოს).
  • ამჟღავნებს ინტერესს ახალი აქტივობების მიმართ.
  • აქვს გამორჩეულად საყვარელი სათამაშო. ინტერესდება და სვამს შეკითხვებს მისთვის უცხო ადამიანებისა და საგნების შესახებ  (ვინ არის ეს, რა არის ეს?).
  • იჩენს ინტერესს სათამაშოს შემადგენელი ნაწილების მიმართ.

 

 

2-3 წელი

 

  • სვამს კითხვებს ადამიანების მოქმედების შესახებ  (მაგ., როცა ხედავს, რომ ბაბუ  რეცხავს მანქანას, კითხულობს: რას აკეთებს ბაბუ?).
  • სვამს შეკითხვებს : ,,რატომ?" ,,სად"?
  • უპირატესობას ანიჭებს ერთ რომელიმე მოქმედებას (მაგ.: კუბებით თამაშს, ბურთის გაგორებას, ხატვას და სხვ.).
  • გამოხატავს ინტერესს და ცდილობს მონაწილეობა მიიღოს საოჯახო საქმეებში. 

 

რესურსები