შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი აღიქვამს და გამოთქვამს მოსაზრებას საგანთა ზომაზე, მოცულობაზე, სიმაღლეზე, სიგრძესა და წონაზე

მიმართულებები:გაზომვა
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:რაოდენობრივი წარმოდგენების განვითარება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • შეუძლია მოთხოვნის მიხედვით ამოირჩიოს ორ ერთნაირ საგანს შორის უფრო დიდი ან პატარა.
  • შეუძლია ერთი კუბურა დაადგას მეორეს.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • ავსებს და ცლის ჭურჭელს ( მაგ.: წყლით ან ქვიშით).
  • შეუძლია უფროსის დახმარებით ერთი მახასიათებლის მიხედვით დაყოს საგნები ორ ჯგუფად (მაგ.: ერთნაირი მანქანები დაყოს ორ ჯგუფად: დიდ და პატარა მანქანებად).

 

რესურსები