შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი იყენებს ტექნიკას შესაბამისი დანიშნულებით

მიმართულებები:ბუნება
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ბუნება და ტექნოლოგიები

ინდიკატორები

 

1-2 წელი

 

  • იცის, თუ რას და სად უნდა დააჭიროს თითი მექანიკური სათამაშოს ასამუშავებლად.
  • შეუძლია აანთოს ან ჩააქროს შუქი, როდესაც სთხოვთ.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • შეუძლია კასეტის და კომპაქტდისკის გამოყენება (მაგ.: ჩაწერილი ზღაპრის მოსასმენად, მხოლოდ უფროსის დახმარებით).
  • იცის ტელევიზორის ჩამრთველი და გამომრთველი სპეციალური ღილაკის დანიშნულება და შეუძლია მისი  შესაბამისი გამოყენება.

რესურსები