შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნების შესახებ

მიმართულებები:ბუნება
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ბუნება და ტექნოლოგიები

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • აკვირდება ცოცხალ არსებებს ბუნებაში (მაგ.: აკვირდება, ხელში იყვანს ჭიაყელას, ცდილობს დაიჭიროს ჭიანჭველა).
  • აკვირდება მზეს და ღრუბლებს.
  • ყნოსავს ყვავილს, წყვეტს ფოთოლს.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • სიამოვნებით თამაშობს  წყალში და ქვიშაში.
  • სვამს მარტივ შეკითხვებს ამინდის შესახებ  (მაგ.: მზეზე, წვიმაზე, თოვლზე).
  • შეუძლია ბუნებაში არსებული საგნების იდენტიფიცირება და დასახელება. მაგ.: წყალი, ლოდი, ქვა, ქვიშა.
  • იჩენს ცნობისმოყვარეობას და სვამს შეკითხვებს ბუნების მოვლენების შესახებ  (მაგ.: "რატომ მოდის წვიმა?").
  • აქვს წარმოდგენა მარტივ ბუნებრივ კანონზომიერებებზე (მაგ.: იმისათვის, რომ მცენარე გაიზარდოს, მას ესაჭიროება წყალი).

რესურსები