შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვს შეუძლია სხეულის მოძრაობის კონტროლი, მიზანმიმართული, კოორდინირებული მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება

მიმართულებები:მსხვილი მოტორიკა
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:მოტორული განვითარება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

 • დადის დამოუკიდებლად.
 • შეუძლია ტახტზე აცოცება.
 • შეუძლია ბურთის გაგორება.
 • ხელს ჰკრავს ღია კარს, სათამაშო  ურიკას.
 • იწყებს კიბეზე ასვლას დახმარებით.
 • ცდილობს ადგილზე ხტომას.
 • შეუძლია ჩაიცუცქოს და ადგეს.
   

2-3 წელი

 

 • ინარჩუნებს წონასწორობას დახრისა და სირბილის დროს.
 • სიარულის დროს თან დააქვს სათამაშო.
 • აგდებს ბურთს თავს ზემოთ და ინარჩუნებს წონასწორობას.
 • დადის უკუსვლით.
 • დგება ცალ ფეხზე დამოუკიდებლად ერთი წამის განმავლობაში.
 • შეუძლია ფეხის წვერებზე სიარული თამაშის  მიზნით.
 • ადის კიბეზე ფეხის მონაცვლეობით, უფროსის ან კიბის მოაჯირის დახმარებით.

რესურსები