შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვს შეუძლია საკუთარი სხეულის/გარემოს ობიექტების მდებარეობის აღქმა და საგნებს შორის სივრცითი მიმართებების დადგენა.

მიმართულებები:სივრცე
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:მოვლენებს შორის მიმართების წვდომა

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • ცნობს მისთვის ჩვეულ ადგილებს (ოთახს, სახლს).
  • გამოხატავს სიხარულს, როდესაც ნაცნობ გარემოშია.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • იცის, სად არის შენახული საყვარელი სათამაშო  და საჭმელი.
  • ითხოვს სასეირნოდ გაყვანას  ("ატა-ატა").

რესურსები