შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი აღიქვამს  და  გამოთქვამს მოსაზრებას  საგანთა ზომაზე, მოცულობაზე, სიმაღლეზე, სიგრძესა და წონაზე.

მიმართულებები:გაზომვა
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:რაოდენობრივი წარმოდგენების განვითარება

ინდიკატორები

6-12 თვე

 

  • თამაშობს  სხვადასხვა ზომისა  და ფორმის სათამაშოებით (დიდი და პატარა საჟღარუნოთი).

რესურსები