შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ავლენს ციფრების ცოდნას და შეუძლია დათვლა

მიმართულებები:რიცხვები და ანგარიში
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:რაოდენობრივი წარმოდგენების განვითარება

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

 

 

6-12 თვე

 

  • აჩვენებს თითებით ან ასახელებს თავის ასაკს.

რესურსები