შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი იყენებს ტექნიკას შესაბამისი დანიშნულებით

მიმართულებები:ტექნოლოგია
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ბუნება და ტექნოლოგიები

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

 

 

6-12 თვე

 

  • იჩენს დაინტერესებას მანქანების  და ელექტრონული მოწყობილობების მიმართ (მაგ.: ტელეფონის, მობილური ტელეფონის ღილაკებს აჭერს ხელს,  ცნობს დისტანციური მართვის მოწყობილობას და ა.შ.).
  • სიამოვნებით იყენებს სათამაშო  ნივთებს (სათამაშო  ტელეფონს).
  • სიამოვნებით უსმენს  მაგნიტოფონით ან რადიოთი გაჟღერებულ მუსიკას.

რესურსები