შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნების შესახებ

მიმართულებები:ბუნება
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ბუნება და ტექნოლოგიები

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • გამოხატავს ემოციას ბუნებაში ყოფნის დროს (მაგ.: ყვავილების დანახვისას, ნიავის დაბერვისას, თოვლის მოსვლისას).

 

 

 

6-12 თვე

 

  • ხელით იწევს ყვავილებისაკენ, ფოთლებისაკენ.
  • ყურადღებას აქცევს ჭექა-ქუხილს, წვიმას.
  • ინტერესდება ყვავილებით, ცხოველებით, ფრინველებით.

რესურსები