შედეგი I

0-დან 1 წლამდე

ბავშვს შეუძლია სახიფათო ნივთებისგან გარიდება, საშიში სიტუაციების თავიდან აცილება და ესმის უსაფრთხოების წესები

მიმართულებები:უსაფრთხოება
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ინდიკატორები

0-6თვე

  • ცნობს ძირითად მეურვეს.

 

 

6-12თვე

  • ასხვავებს ნაცნობ და უცნობ სახეებს.

რესურსები