შედეგი 3

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს მოქნილობას და  გარემოსა და ყოველდღიური საქმიანობის ცვლილებას უსადაგებს თავის ქცევას

მიმართულებები:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • აქტიურად აკვირდება გარემოს.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • ქცევის ცვლილებით ამჟღავნებს, რომ ამჩნევს ახალ გარემოს.
  • აღმოაჩენს  და შეისწავლის ახალ გარემოებებს მეურვის დახმარებით.

რესურსები