შედეგი 2

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ავლენს მოლაპარაკების გზით კონფლიქტის გადაჭრის უნარს.

მიმართულებები:ურთიერთობა თანატოლებთან
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

 

 

6-12 თვე

 

  • იპყრობს უფროსის ყურადღებას.
  • გასაგებს ხდის, რა სჭირდება.
  • ოჯახურ უსიამოვნებაზე გაღიზიანებით პასუხობს.

რესურსები