შედეგი 2

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი განასხვავებს ფანტაზიას რეალობისაგან.

მიმართულებები:აზრის გამოხატვა და რეალობასთან კავშირი
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

რესურსები