შედეგი 1

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს ნდობას და ავლენს, რომ  თავს  გრძნობს დაცულად.

მიმართულებები:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • უღიმის სხვა ბავშვებს  და უფროსებს.
  • გამოხატავს თანხმობასა და კმაყოფილებას, როდესაც ნაცნობი ბავშვების ან უფროსების საზოგადოებაში იმყოფება.
  • ართმევს ძირითად მეურვეს სათამაშოს, იღიმება და გადააქვს ხელიდან ხელში.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • ძირითად მეურვესთან ერთად თამაშობს.
  • უცხო გარემოში ილტვის ძირითადი მეურვისაკენ.

რესურსები