შედეგი 1

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ადარებს ობიექტებს, ეძებს მსგავსებას  და განსხვავებას, აფასებს მოვლენებს

მიმართულებები:კრიტიკული აზროვნება და კვლევა
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • ანჯღრევს ისეთ სათამაშოს, რომელიც ხმას არ გამოსცემს და ელოდება ხმიანობას.

 

6-12 თვე

 

  • იყენებს ხუთივე შეგრძნებას სხვადასხვა ობიექტებზე, საგნებზე დასაკვირვებლად.
  • იყენებს სათამაშოებს დანიშნულებისამებრ, მაგ., თითს ან ხელს აჭერს  სათამაშოს ღილაკს, რომელიც ხმას გამოსცემს.

რესურსები