შედეგი 1

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი  შემოქმედებითად და გამომგონებლურად უდგება ყოველდღიურ საქმიანობას.

მიმართულებები:შემოქმედებითობა და გამომგონებლობა
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • პირში იდებს, ანჯღრევს, ეპოტინება და ხელით სინჯავს საგნებს.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • აჯახუნებს, ისვრის ან აგდებს საგნებს.
  • იმეორებს მოქმედებას,  რომელიც ნანახი  აქვს (მაგ., ცდილობს ერთმანეთზე დადოს კუბები, მას შემდეგ, რაც ნახავს, რომ სხვა აწყობს კუბებს ერთი მეორეზე).

რესურსები