შედეგი 1

0-დან 1 წლამდე

ბავშვს შეუძლია  შეაჩეროს და შეინარჩუნოს ყურადღება მოცემულ ამოცანაზე, მაშინაც, როდესაც აწყდება პრობლემას.

მიმართულებები:ყურადღების კონცენტრაცია
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • ამახვილებს ყურადღებას  ძირითად მომვლელზე, თვალებში უყურებს.
  • ყურადღებას ამახვილებს ობიექტებზე, ცდილობს მისწვდეს, დააკვირდეს, ხელი სტაცოს.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • სინჯავს სათამაშოს, ჟღარუნას ან აკვირდება სახეს 1-2 წუთის განმავლობაში.
  • მოკლე პერიოდის განმავლობაში ყურადღებით უსმენს  უფროსს, რომელიც უკითხავს.

რესურსები