შედეგი 1

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი გამოხატავს ინტერესს და ავლენს ცნობისმოყვარეობას სიახლის მიმართ.

მიმართულებები:ცნობისმოყვარეობა და ინტერესი
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:მოტივაცია

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

  • რეაგირებს ახალ ხმებზე და ბგერებზე მიყურადებით, თავის მობრუნებით, კიდურების მოძრაობით.
  • რეაგირებს ახალ სახეებზე დაკვირვებით ან ქცევის შეცვლით.
  • ჩდილობს, გამოსცეს სხვადასხვაგვარი ხმები, ღუღუნებს.
  • ამჟღავნებს ინტერესს სათამაშოებისა და სხვა საგნების მიმართ.

 

 

 

6-12 თვე

 

  • იყენებს შეგრძნების სხვადასხვა ორგანოებს გარემოს შესასწავლად და და ასათვისებლად.
  • ცდილობს, შეისწავლოს საგნები სხვადასხვა მხრიდან (ათვალიერებს საგნებს).
  • ჩდილობს, სხვადასხვა მანიპულაციებით შეისწავლოს საგნები (ისვრის, აგორებს, ურტყამს ერთმანეთს).

რესურსები