პერსონალური და სოციალური კომპეტენცია არის ცოდნის, უნარისა და დამოკიდებულების ერთობლიობა,  რომელიც შესაძლებელს ხდის საკუთარი თავის ადეკვატურად  შეფასებას,  რეალიზებას და ემოციების მართვას. გულისხმობს კომუნიკაციას, შემოქმედებითობასა, ტოლერანტობას ეს კომპეტენცია გულისხმობს   აგრეთვე,  საზოგადოებაში არსებული  ფასეულობების, ნორმების  და  წესების  ცოდნას  და  მათ  დაცვას.  ხელს  უწყობს  პიროვნული პოტენციალის განახლება-განვითარებას, პასუხისმგებლობის გრძნობის  გაღვივებას  და  გადაწყვეტილებების   მიღებას.