ინტერკულტურული კომპეტენცია არის ცოდნის, უნარებისა და დამოკიდებულებების ერთობლიობა, რომელიც ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ფასეულობების პატივისცემას; ამ კულტურათა წარმომადგენლებთან ეფექტური, პოზიტიური და კონსტრუქციული ურთიერთობების დამყარებას.